Tylko matka może oglądać z takim samym przejęciem proces wchłaniania, trawienia i pierwszą kupkę swojego dziecka, co jego świadectwo maturalne, dyplom uniwersytecki, czy też pismo powiadamiające o przyznaniu mu nagrody Nobla.


tylko-matka-może-oglądać-z-takim-samym-przejęciem-proces-wchłaniania-trawienia-i-pierwszą-kupkę-swojego-dziecka-co-jego-świadectwo-maturalne
halina auderskatylkomatkamożeoglądaćtakimsamymprzejęciemproceswchłanianiatrawieniapierwsząkupkęswojegodzieckacojegoświadectwomaturalnedyplomuniwersyteckiczyteżpismopowiadamiająceprzyznaniumunagrodynoblatylko matkamatka możemoże oglądaćoglądać zz takimtakim samymsamym przejęciemprzejęciem procesproces wchłanianiatrawienia ii pierwsząpierwszą kupkękupkę swojegoswojego dzieckaco jegojego świadectwoświadectwo maturalnedyplom uniwersyteckiczy teżteż pismopismo powiadamiającepowiadamiające oo przyznaniuprzyznaniu mumu nagrodynagrody noblatylko matka możematka może oglądaćmoże oglądać zoglądać z takimz takim samymtakim samym przejęciemsamym przejęciem procesprzejęciem proces wchłanianiatrawienia i pierwsząi pierwszą kupkępierwszą kupkę swojegokupkę swojego dzieckaco jego świadectwojego świadectwo maturalneczy też pismoteż pismo powiadamiającepismo powiadamiające opowiadamiające o przyznaniuo przyznaniu muprzyznaniu mu nagrodymu nagrody nobla

Matka nigdy nie odchodzi od kołyski, ani od Kalwarii, ani od grobu swojego dziecka.Nie znam pisarza, który po otrzymaniu nagrody Nobla napisałby coś, co warte jest czytania.Chciałabym żyć w kraju, gdzie odczyty są zabronione, a dziennikarzy się prześladuje... (po otrzymaniu nagrody Nobla)Każde dziecko otrzymuje od rodziców dyplom geniusza, szkoły - świadectwo niedojrzałej dojrzałości, od uniwersytetu - patent mistrza, od życia - najczęściej - tytuł zdolnego robigrosza.Matka jest geniuszem dziecka.Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.