Tylko miłość wie jak to robić, aby dając innym samemu się bogacić.


tylko-miłość-wie-jak-to-robić-aby-dając-innym-samemu-ę-bogacić
clemens von brentanotylkomiłośćwiejaktorobićabydającinnymsamemusiębogacićtylko miłośćmiłość wiewie jakaby dającdając innyminnym samemusamemu sięsię bogacićtylko miłość wiemiłość wie jakjak to robićaby dając innymdając innym samemuinnym samemu sięsamemu się bogacićtylko miłość wie jakwie jak to robićaby dając innym samemudając innym samemu sięinnym samemu się bogacićmiłość wie jak to robićaby dając innym samemu siędając innym samemu się bogacić

Tyl­ko miłość wie jak to zro­bić, aby dając in­ne­mu, sa­memu się bogacić.Miłość jest jak oberża hiszpańska - spożywa się tylko to, co się samemu przyniosło.Robić z łatwością , co innym sprawia trudność, talent. Robić, co jest niemożliwe dla talentu, to geniusz.Cnota nie jest niczym innym niż sztuką, jak być samemu szczęśliwym przez szczęście innych.Jak żyć, co z sobą robić, aby starość uczynić pozytywnym choć dokuczliwym czasem? Uczynić z niego godną pointę? Nie dopuścić do degradacji? I czy jest to w ogóle możliwe? Sądzę - że udaje się tylko wybranym.Zdobyć trzeba wszystko samemu - idzie tylko o to,aby było na czym stopę oprzeć.