Tylko przyjaciel powie ci, że strzępią ci się nogawki, że masz twarz umazaną pastą do zębów albo że masz na nogach buty nie do pary.


tylko-przyjaciel-powie-że-strzępią-ę-nogawki-że-masz-twarz-umazaną-pastą-do-zębów-albo-że-masz-na-nogach-buty-nie-do-pary
charlotte graytylkoprzyjacielpowieżestrzępiąsięnogawkimasztwarzumazanąpastądozębówalbonanogachbutynieparytylko przyjacielprzyjaciel powiepowie ciże strzępiąstrzępią cisię nogawkiże maszmasz twarztwarz umazanąumazaną pastąpastą dodo zębówzębów alboalbo żeże maszmasz nana nogachnogach butybuty nienie dodo parytylko przyjaciel powieprzyjaciel powie ciże strzępią cistrzępią ci sięci się nogawkiże masz twarzmasz twarz umazanątwarz umazaną pastąumazaną pastą dopastą do zębówdo zębów albozębów albo żealbo że maszże masz namasz na nogachna nogach butynogach buty niebuty nie donie do parytylko przyjaciel powie ciże strzępią ci sięstrzępią ci się nogawkiże masz twarz umazanąmasz twarz umazaną pastątwarz umazaną pastą doumazaną pastą do zębówpastą do zębów albodo zębów albo żezębów albo że maszalbo że masz naże masz na nogachmasz na nogach butyna nogach buty nienogach buty nie dobuty nie do paryże strzępią ci się nogawkiże masz twarz umazaną pastąmasz twarz umazaną pastą dotwarz umazaną pastą do zębówumazaną pastą do zębów albopastą do zębów albo żedo zębów albo że maszzębów albo że masz naalbo że masz na nogachże masz na nogach butymasz na nogach buty niena nogach buty nie donogach buty nie do pary

Jak w medycynie nie masz chorób, tylko są chorzy, tak w świecie moralnym nie masz win, tylko są winni. -Henryk Sienkiewicz
jak-w-medycynie-nie-masz-chorób-tylko-są-chorzy-tak-w-świecie-moralnym-nie-masz-win-tylko-są-winni
Masz zmartwienie ? Załóż ciasne buty. -Anonim
masz-zmartwienie-załóż-ciasne-buty
Skarżysz się, że na nic nie masz czasu, NIEPRAWDA masz czas na wszystko tylko brakuje Tobie ORGANIZACJI tego czasu -Krzysztof Przybylski
skarżysz-ę-że-na-nic-nie-masz-czasu-nieprawda-masz-czas-na-wszystko-tylko-brakuje-tobie-organizacji-tego-czasu
Kim jest przyjaciel? Powiem ci. Przyjaciel jest osobą, przy której masz śmiałość być sobą. -Frank Crane
kim-jest-przyjaciel-powiem-przyjaciel-jest-osobą-przy-której-masz-śmiałość-być-sobą