Tylko straceńcy mówią prawdę. Człowiek, który chce coś osiągnąć powinien prawdę znać, ale broń boże się z nią nie afiszować.


tylko-straceńcy-mówią-prawdę-człowiek-który-chce-coś-osiągnąć-powinien-prawdę-znać-ale-broń-boże-ę-z-ą-nie-afiszować
winston churchilltylkostraceńcymówiąprawdęczłowiekktórychcecośosiągnąćpowinienprawdęznaćalebrońbożesięniąnieafiszowaćtylko straceńcystraceńcy mówiąmówią prawdęktóry chcechce coścoś osiągnąćosiągnąć powinienpowinien prawdęprawdę znaćale brońbroń bożeboże sięnią nienie afiszowaćtylko straceńcy mówiąstraceńcy mówią prawdęktóry chce cośchce coś osiągnąćcoś osiągnąć powinienosiągnąć powinien prawdępowinien prawdę znaćale broń bożebroń boże sięboże się zz nią nienią nie afiszowaćtylko straceńcy mówią prawdęktóry chce coś osiągnąćchce coś osiągnąć powiniencoś osiągnąć powinien prawdęosiągnąć powinien prawdę znaćale broń boże siębroń boże się zboże się z niąsię z nią niez nią nie afiszowaćktóry chce coś osiągnąć powinienchce coś osiągnąć powinien prawdęcoś osiągnąć powinien prawdę znaćale broń boże się zbroń boże się z niąboże się z nią niesię z nią nie afiszować

Lubię znać prawdę, nawet jeśli jest bolesna, sama przyznasz, że lepiej wiedzieć o sobie całą prawdę.Bo człowiek, który jest uczci­wy, jest cier­pli­wy i chce osiągnąć suk­ces pracą, jest bar­dzo cen­ny. Człowiek, który jest niecier­pli­wy, chce osiągnąć suk­ces w in­fantyl­ny sposób, nie jest godzien w ogóle nie ty­le co sza­cun­ku, a uwagi.Tylko idioci mówią prawdę. Ja jestem inteligentny, więc nie mówię prawdy.Jeden tam tylko jest porządny człowiek: prokurator; ale i ten, prawdę mówiąc, świnia.Człowieka prostego, który umie mówić tylko prawdę, uważa się za mąciciela powszechnego spokoju.Wolę znać prawdę, niż kłam­li­wy ob­raz rzeczywistości.