Tylko taką mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności i gdzie muzyka gra, muzyka gra Nie daj mi Boże, broń Boże skosztować tak zwanej życiowej mądrości póki życie trwa!


tylko-taką-mnie-ścieżką-poprowadź-gdzie-śmieją-ę-śmiechy-w-ciemnoś-i-gdzie-muzyka-gra-muzyka-gra-nie-daj-mi-boże-broń-boże-skosztować
agnieszka osieckatylkotakąmnieścieżkąpoprowadźgdzieśmiejąsięśmiechyciemnościmuzykagragraniedajmibożebrońbożeskosztowaćtakzwanejżyciowejmądrościpókiżycietrwatylko takątaką mniemnie ścieżkąścieżką poprowadźgdzie śmiejąśmieją sięsię śmiechyśmiechy ww ciemnościciemności ii gdziegdzie muzykamuzyka gramuzyka gragra nienie dajdaj mimi bożebroń bożeboże skosztowaćskosztować taktak zwanejzwanej życiowejżyciowej mądrościmądrości pókipóki życieżycie trwatylko taką mnietaką mnie ścieżkąmnie ścieżką poprowadźgdzie śmieją sięśmieją się śmiechysię śmiechy wśmiechy w ciemnościw ciemności iciemności i gdziei gdzie muzykagdzie muzyka gramuzyka gra niegra nie dajnie daj midaj mi bożebroń boże skosztowaćboże skosztować takskosztować tak zwanejtak zwanej życiowejzwanej życiowej mądrościżyciowej mądrości pókimądrości póki życiepóki życie trwa

Autentyczne słuchanie muzyki zakłada ciszę jako stan normalny. Gdzie całymi dniami gra muzyka. -Anonim
autentyczne-słuchanie-muzyki-zakłada-ciszę-jako-stan-normalny-gdzie-całymi-dniami-gra-muzyka
Panie, spraw, aby moje życie stało się tak skromne i proste, jak gra trzcinowego fletu, który Ty wypełniłeś muzyką. -Rabindranath Tagore
panie-spraw-aby-moje-życie-stało-ę-tak-skromne-i-proste-jak-gra-trzcinowego-fletu-który-ty-wypełłeś-muzyką