Tylko tam, gdzie jest rozmyślanie, może być zrozumienie. Tylko tam, gdzie jest zrozumienie - jest miłość.


tylko-tam-gdzie-jest-rozmyślanie-może-być-zrozumienie-tylko-tam-gdzie-jest-zrozumienie-jest-miłość
hans margoliustylkotamgdziejestrozmyślaniemożebyćzrozumieniezrozumieniemiłośćtylko tamgdzie jestjest rozmyślaniemoże byćbyć zrozumienietylko tamgdzie jestjest zrozumieniezrozumieniejestjest miłośćgdzie jest rozmyślaniemoże być zrozumieniegdzie jest zrozumieniejest zrozumieniejest miłośćgdzie jest zrozumienie

Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło. Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć.Nazbyt sądzimy szczęście wedle pozorów; dopatrujemy się go tam, gdzie go jest najmniej; szukamy go tam, gdzie go być nie może.Drwina kończy się tam, gdzie zaczyna się zrozumienie.Nie ma maski, która by mogła długo ukryć miłość tam, gdzie ona jest, ani udać ją tam, gdzie jej nie ma.Nie ma mas­ki, która mogłaby długo uk­ryć miłość tam, gdzie ona jest, ani udać ją tam, gdzie jej nie ma.Tam, gdzie jest nies­pra­wied­li­wość, gdzie jest prze­moc, zakłama­nie, niena­wiść, nie­sza­nowa­nie ludzkiej god­ności, tam bra­kuje miej­sca na miłość, tam bra­kuje miej­sca na ser­ce, na be­zin­te­resow­ność, na wyrzeczenia.