Tylko umysły ciemne, pogrążone w podręcznikowych szablonach, widzą rozwój literatury jako walkę młodych ze starymi. O wiele ważniejszą dla dobra literatury bywa nieraz walka młodych z młodymi.


tylko-umysły-ciemne-pogrążone-w-podręcznikowych-szablonach-widzą-rozwój-literatury-jako-walkę-młodych-ze-starymi-o-wiele-ważniejszą-dla
tadeusz peipertylkoumysłyciemnepogrążonepodręcznikowychszablonachwidząrozwójliteraturyjakowalkęmłodychzestarymiwieleważniejsządladobrabywanierazwalkamłodymitylko umysłyumysły ciemnepogrążone ww podręcznikowychpodręcznikowych szablonachwidzą rozwójrozwój literaturyliteratury jakojako walkęwalkę młodychmłodych zeze starymio wielewiele ważniejsząważniejszą dladla dobradobra literaturyliteratury bywabywa nieraznieraz walkawalka młodychmłodych zz młodymitylko umysły ciemnepogrążone w podręcznikowychw podręcznikowych szablonachwidzą rozwój literaturyrozwój literatury jakoliteratury jako walkęjako walkę młodychwalkę młodych zemłodych ze starymio wiele ważniejsząwiele ważniejszą dlaważniejszą dla dobradla dobra literaturydobra literatury bywaliteratury bywa nierazbywa nieraz walkanieraz walka młodychwalka młodych zmłodych z młodymi

Zadziwiającą rzeczą dotyczącą młodych głupców jest to, jak wielu z nich potrafi przetrwać, by stać się starymi głupcami. -Doug Larson
zadziwiającą-rzeczą-dotyczącą-młodych-głupców-jest-to-jak-wielu-z-nich-potrafi-przetrwać-by-stać-ę-starymi-głupcami
Świat jest mały tylko dla młodych. -Anonim
Świat-jest-ły-tylko-dla-młodych
Niepo­koić się o młodych to obo­wiązek sta­rych - po­wie­dział Bib­liote­karz. - A za­daniem młodych jest lek­ce­ważyć niepokój starych. -Philip Pullman
niepo­koić ę-o młodych-to obo­wiązek-sta­rych- po­wie­dział-bib­liote­karz- a za­daniem-młodych-jest lek­­ważyć-niepokój
Do młodych ludzi przyjaźń przychodzi w glorii wiosny, jako najwspanialszy cud piękna, misterium narodzin. Ale i dla starszych jest ona równie pięknym kwiatem jesieni. -Hugh Black
do-młodych-ludzi-przyjaźń-przychodzi-w-glorii-wiosny-jako-najwspanialszy-cud-piękna-misterium-narodzin-ale-i-dla-starszych-jest-ona-równie
Czy świat się wiele zmieni, gdy z młodych gniewnych wyrosną starzy wkurwieni? -Jonasz Koffta
czy-świat-ę-wiele-zmieni-gdy-z-młodych-gniewnych-wyrosną-starzy-wkurwieni