Tym bez fan­tazji i polotu de­dykuję dawkę chichotu.


tym-bez-fan­tazji-i polotu-de­dykuję-dawkę-chichotu
adamzjaworatymbezfan­tazjii polotude­dykujędawkęchichotutym bezbez fan­tazjifan­tazji i polotui polotu de­dykujęde­dykuję dawkędawkę chichotutym bez fan­tazjibez fan­tazji i polotufan­tazji i polotu de­dykujęi polotu de­dykuję dawkęde­dykuję dawkę chichotutym bez fan­tazji i polotubez fan­tazji i polotu de­dykujęfan­tazji i polotu de­dykuję dawkęi polotu de­dykuję dawkę chichotutym bez fan­tazji i polotu de­dykujębez fan­tazji i polotu de­dykuję dawkęfan­tazji i polotu de­dykuję dawkę chichotu

Bez ognia, bez treści, bez idei, bez polotu wszystko stanie się tylko rutyną i szablonemW pięknym świecie baśni ,his­to­ri niez­wykłych , w kraine fan­tazji, mitów ,po­dań ,le­gend ,zu­pełnie nie­chcący ot tak mi­mowol­nie ,naj­prościej zwyczaj­nie można znalężć SIEBIE.Nie ma przy­jem­ności porówny­wal­nej z tą, jaką możemy dać so­bie sa­mi. Wys­tar­czy poz­wo­lić po­nieść się fan­tazji tkwiącej w naszej duszy i roz­pa­lić wyobraźnię.Teoria fan­tasty­ki, która mogłaby zde­finiować podział po­między tym, co praw­dzi­we, a tym, co zmyślo­ne, wniosłaby dużo do dzi­siej­szej kultury.zacza­rowa­ny świat ten z naszej młodości lat bez komputerów i in­nych bajerów były teat­ry lalek opo­wiada­nie bajek światy kreowane w dziecięcej fantazji wys­tar­czyło zam­knąć oczy a dziś sza­rość taka gry komputerowe bru­tal­ność zabijaka lecz mózgi naszych dzieci ref­leks w strzelaniu tyl­ko rozwijają fan­tazję za nic mając smut­ne będzie ob­licze świata gdy fan­tazję zamienią na gier kom­pu­tero­wych panteon *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki na bez­senność Ciebie zażyje po­pijając fan­tazją przełknę ze smakiem a po­tem załamię się załując że była to tyl­ko mar­na podróba Ciebie