Tym więcej pragniemy, im więcej przypadło nam w udziale.


tym-więcej-pragniemy-im-więcej-przypadło-nam-w-udziale
seneka młodszytymwięcejpragniemyimprzypadłonamudzialetym więcejwięcej pragniemyim więcejwięcej przypadłoprzypadło namnam ww udzialetym więcej pragniemyim więcej przypadłowięcej przypadło namprzypadło nam wnam w udzialeim więcej przypadło namwięcej przypadło nam wprzypadło nam w udzialeim więcej przypadło nam wwięcej przypadło nam w udziale

Im więcej mamy czasu na wykonanie jakiejś pracy, tym więcej czasu ona nam zabiera.Im więcej poznaje się ludzi, tym łatwiej odkrywa się ich błędy, jednocześnie wzrastają wymagania w stosunku do tych, z którymi pragniemy utrzymać kontakt.Im więcej energii zużywam, tym większe istnieje na nią zapotrzebowanie i tym samym mam jej więcej.Im życie bogatsze, tym więcej w nim pragnień i tym więcej wyrzeczeń.Miłość to je­dyny skarb, który roz­mnaża się przez dziele­nie: to je­dyny dar rosnący tym bar­dziej, im więcej się z niego czer­pie. To je­dyne przed­sięwzięcie, w którym tym więcej się za­rabia, im więcej się wy­daje; po­daruj ją, rzuć da­leko od siebie, roz­prosz ją na czte­ry wiat­ry, opróżnij z niej kie­sze­nie, wy­syp ją z koszy­ka, a na­zajut­rz będziesz mieć jej więcej niż dotychczas.Im więcej wiesz, tym więcej po­zos­ta­je do poz­na­nia i wciąż te­go przybywa.