U mężczyz­ny wdzięczność za mi­nione roz­kosze jest wie­czna. Dla was ko­biet, mężczyz­na, które­goście kochały jest niczym.


u mężczyz­ny-wdzięczność-za mi­nione-roz­kosze-jest wie­czna-dla was-ko­biet-mężczyz­na-które­goście-kochały-jest niczym
honoré de balzacu mężczyz­nywdzięcznośćza mi­nioneroz­koszejest wie­cznadla wasko­bietmężczyz­naktóre­gościekochałyjest niczymu mężczyz­ny wdzięcznośćwdzięczność za mi­nioneza mi­nione roz­koszeroz­kosze jest wie­cznadla was ko­bietktóre­goście kochałykochały jest niczymu mężczyz­ny wdzięczność za mi­nionewdzięczność za mi­nione roz­koszeza mi­nione roz­kosze jest wie­cznaktóre­goście kochały jest niczymu mężczyz­ny wdzięczność za mi­nione roz­koszewdzięczność za mi­nione roz­kosze jest wie­cznau mężczyz­ny wdzięczność za mi­nione roz­kosze jest wie­czna

U mężczyzny wdzięczność za minione rozkosze jest wieczna. Dla was, kobiet, mężczyzna, któregoście kochały, jest niczym. -Honore de Balzac
u-mężczyzny-wdzięczność-za-minione-rozkosze-jest-wieczna-dla-was-kobiet-mężczyzna-któregoście-kochały-jest-niczym
Woj­na z ko­bieta­mi jest dla mężczyz­ny zaw­sze niebez­pie­czna, bo może on w niej po­nieść po­rażkę ule­gając al­bo klęskę nie ro­biąc tego. -aforystokrata
woj­na-z ko­bieta­mi-jest dla-mężczyz­ny-zaw­sze-niebez­pie­czna-bo może-on w niej-po­nieść-po­rażkę-ule­gając-al­bo-klęskę
Ko­bieta nie zno­si zaz­dros­ne­go mężczyz­ny, które­go nie kocha, ale wścieka się, gdy mężczyz­na które­go kocha nie jest zazdrosny. -Ninon de Lenclos
ko­bieta-nie zno­-zaz­dros­ne­go-mężczyz­ny-które­go-nie kocha-ale-wścieka-ę-gdy-mężczyz­na-które­go-kocha-nie jest zazdrosny