U niepew­ne­go dok­to­ra naj­pewniej­sza na śmierć recepta.


u niepew­ne­go-dok­to­ra-naj­pewniej­sza-na śmierć-recepta
andrzej maksymilian fredrou niepew­ne­godok­to­ranaj­pewniej­szana śmierćreceptau niepew­ne­go dok­to­radok­to­ra naj­pewniej­szanaj­pewniej­sza na śmierćna śmierć receptau niepew­ne­go dok­to­ra naj­pewniej­szadok­to­ra naj­pewniej­sza na śmierćnaj­pewniej­sza na śmierć receptau niepew­ne­go dok­to­ra naj­pewniej­sza na śmierćdok­to­ra naj­pewniej­sza na śmierć receptau niepew­ne­go dok­to­ra naj­pewniej­sza na śmierć recepta

Naj­lep­szy­mi le­karza­mi na świecie są: dok­tor dieta, dok­tor spokój i dok­tor dob­ry humor.Naj­star­szą z rzeczy is­tniejących jest Bóg; jest bo­wiem niezrodzony. Naj­piękniej­szą - świat; jest bo­wiem dziełem Boga. Naj­większą - miej­sce; wszys­tko bo­wiem w so­bie mieści. Naj­szyb­szą - myśl; pop­rzez wszys­tko bo­wiem przebiega. Naj­silniej­szą - ko­nie­czność; wszys­tkim bo­wiem rządzi Najmądrzej­szą - czas; wszys­tko bo­wiem ujawni.Mil­cze­nie to naj­trud­niej­sza i naj­dosko­nal­sza sztuka.Naj­pewniej­szym zna­kiem, że jest się na fałszy­wej drodze, to ok­laski wrogów.Twier­dzę, że kos­miczne przeżycie re­ligij­ne sta­nowi naj­silniej­szą i naj­szlachet­niej­szą po­budkę do ba­dań naukowych.