Ułudą uczuć małżeństwo z rozsądku Dom pełen złudzeń.


ułudą-uczuć-łżeństwo-z rozsądku-dom-peł-złudzeń
słonecznikiułudąuczućmałżeństwoz rozsądkudompełenzłudzeńułudą uczućuczuć małżeństwomałżeństwo z rozsądkuz rozsądku domdom pełenpełen złudzeńułudą uczuć małżeństwouczuć małżeństwo z rozsądkumałżeństwo z rozsądku domz rozsądku dom pełendom pełen złudzeńułudą uczuć małżeństwo z rozsądkuuczuć małżeństwo z rozsądku dommałżeństwo z rozsądku dom pełenz rozsądku dom pełen złudzeńułudą uczuć małżeństwo z rozsądku domuczuć małżeństwo z rozsądku dom pełenmałżeństwo z rozsądku dom pełen złudzeń

Dom pełen Ser­ce puste Przed­wcześnie poz­ba­wiona złudzeń rzy­gam na sztuczność uczuć.Koalicja jest to małżeństwo z rozsądku, które spędza miodowy miesiąc w oddzielnych łóżkach.Małżeństwo to wielo­piętro­wy dom. Raz ktoś mie­szka na wy­sokich piętrach, in­nym ra­zem na parterze.Zawrzeć małżeństwo z rozsądku znaczy w większości wypadków zebrać wszystek swój rozum dla popełnienia najbardziej szalonego czynu, jakiego dokonać może człowiek.Małżeństwo jest sku­teczne ja­ko re­gula­tor powściąga­nia żądzy. Lecz nie przyczy­nia się ono do kon­tro­li uczuć miłosnych.