Uśmiech dru­giej oso­by jest o wiele cen­niej­szy niż pieniądze da­ne z przy­musu .


uśmiech-dru­giej-oso­by-jest o wiele-cen­niej­szy-ż-pieniądze-da­ne-z przy­musu
chrupciauśmiechdru­giejoso­byjest o wielecen­niej­szyniżpieniądzeda­nez przy­musuuśmiech dru­giejdru­giej oso­byoso­by jest o wielejest o wiele cen­niej­szycen­niej­szy niżniż pieniądzepieniądze da­neda­ne z przy­musuz przy­musuuśmiech dru­giej oso­bydru­giej oso­by jest o wieleoso­by jest o wiele cen­niej­szyjest o wiele cen­niej­szy niżcen­niej­szy niż pieniądzeniż pieniądze da­nepieniądze da­ne z przy­musuda­ne z przy­musuuśmiech dru­giej oso­by jest o wieledru­giej oso­by jest o wiele cen­niej­szyoso­by jest o wiele cen­niej­szy niżjest o wiele cen­niej­szy niż pieniądzecen­niej­szy niż pieniądze da­neniż pieniądze da­ne z przy­musupieniądze da­ne z przy­musuuśmiech dru­giej oso­by jest o wiele cen­niej­szydru­giej oso­by jest o wiele cen­niej­szy niżoso­by jest o wiele cen­niej­szy niż pieniądzejest o wiele cen­niej­szy niż pieniądze da­necen­niej­szy niż pieniądze da­ne z przy­musuniż pieniądze da­ne z przy­musu

Przy­jaciółmi są dwie oso­by, które znają tyl­ko jed­no zmar­twienie i jedną ra­dość: dru­giej osoby. -Renée Claude
przy­jaciółmi-są dwie-oso­by-które-znają-tyl­ko-jed­no-zmar­twienie-i jedną-ra­dość-dru­giej-osoby
Miłość zaczy­na się wte­dy, kiedy szczęście dru­giej oso­by sta­je się ważniej­sze niż twoje. -H. Jackson Brown
miłość-zaczy­na ę-wte­dy-kiedy-szczęście-dru­giej-oso­by-sta­ ę-ważniej­sze-ż-twoje
Przy­jaźń jest cen­niej­szym uczu­ciem, bo trwa dłużej niż prze­lot­ne zakochanie. -Margit Sandemo
przy­jaźń-jest cen­niej­szym-uczu­ciem-bo trwa-dłużej-ż-prze­lot­ne-zakochanie
Wiesz jak to jest wyr­wać dru­giej oso­bie serce? -Nie. Ja też nie. Lecz wiem jak się czu­je ta dru­ga osoba. -PolskiPrawicowiec
wiesz-jak to jest wyr­wać-dru­giej-oso­bie-serce-nie-ja-też-nie-lecz wiem-jak ę-czu­- dru­ga-osoba
Miłość to ta­ki stan, w którym szczęście dru­giej oso­by jest pod­stawą two­jego szczęścia. -Robert Heinlein
miłość-to ­ki-stan-w którym szczęście-dru­giej-oso­by-jest pod­stawą-two­jego-szczęścia
Jeżeli nie możesz zna­leźć w życiu swo­jej
jeżeli-nie możesz-zna­źć-w życiu-swo­jej-dru­giej-połowy-nig­dy-nie po­gar­dzaj-drob­niej­szy­mi-ułam­ka­mi-a może-uda- ę