Uśmiech dziecka. Rumieńce. Drżenie rąk. Niewin­ne spojrzenie. Oto ja. Przez mo­ment pat­rzysz mi pros­to w oczy. Słyszysz to? Weź mnie na ręce. Proszę, ug­ryź mnie w szyję. Cze­kam na two­je zachłan­ne usta Na moim karku. Cze­kam na two­je moc­ne dłonie Na mo­jej skórze. Weź mnie so­bie w prezencie. Oto ja. Opuszczam powieki. Tyl­ko nie mów nikomu.


uśmiech-dziecka-rumień-drżenie-rąk-niewin­ne-spojrzenie-oto-ja-przez-mo­ment-pat­rzysz-mi pros­to-w oczy-słyszysz-to-weź-mnie
gold fishyuśmiechdzieckarumieńcedrżenierąkniewin­nespojrzenieotojaprzezmo­mentpat­rzyszmi pros­tow oczysłyszysztoweźmniena ręceproszęug­ryźw szyjęcze­kamna two­jezachłan­neustanamoimkarkumoc­nedłoniemo­jejskórzeso­biew prezencieopuszczampowiekityl­konie mównikomuuśmiech dzieckadrżenie rąkniewin­ne spojrzenieoto japrzez mo­mentmo­ment pat­rzyszpat­rzysz mi pros­tomi pros­to w oczyweź mniemnie na ręceug­ryź mniemnie w szyjęcze­kam na two­jena two­je zachłan­nezachłan­ne ustausta nana moimmoim karkucze­kam na two­jena two­je moc­nemoc­ne dłoniedłonie nana mo­jejmo­jej skórzeweź mniemnie so­bieso­bie w prezencieoto jaopuszczam powiekityl­ko nie mównie mów nikomuprzez mo­ment pat­rzyszmo­ment pat­rzysz mi pros­topat­rzysz mi pros­to w oczyweź mnie na ręceug­ryź mnie w szyjęcze­kam na two­je zachłan­nena two­je zachłan­ne ustazachłan­ne usta nausta na moimna moim karkucze­kam na two­je moc­nena two­je moc­ne dłoniemoc­ne dłonie nadłonie na mo­jejna mo­jej skórzeweź mnie so­biemnie so­bie w prezencietyl­ko nie mów nikomu