Uśmiech to cała praw­da smutku.


uśmiech-to cała-praw­da-smutku
autor nieznanyuśmiechto całapraw­dasmutkuuśmiech to całato cała praw­dapraw­da smutkuuśmiech to cała praw­dato cała praw­da smutkuuśmiech to cała praw­da smutku

Uśmiech to cała prawda smutku.Przyjaźń, drogi balsam... Uśmiech pośród zachmurzonych twarzy; umiłowany promień słońca; uścisk w samotności; schronienie w trudnościach; radość w smutku.ot­wieram własną pierś by w pełni chłonąć łyk po łyku praw­dzi­wego piękna natury wzro­kiem dotykam tu i ówdzie po­rywam ra­dość serc i in­nych obdarowuję uśmiech za uśmiech biorę to co od ludzi dane i siebie ofiarowuję bezinteresownie w chwi­lach słabości milknę z wyt­wo­rem wyobraźni w źrenicach a ono składa na mych us­tach nieopi­sane kwiecie o sma­ku życia in­spir. Vi­ribus Unitis Uśmiech jest naj­praw­dziw­szym, kiedy jed­nocześnie uśmie­chają się oczy.Prawie cała literatura, prawie cała poezja, prawie cała sztuka wyrosły z ludzkiego bólu i {cierpienia;} w niebie chyba sztuki nie ma.praw­dzi­wy przy­jaciel zaw­sze wprost po­wie ci bo­lesną prawdę - po­wie ci o to­bie całą prawdę -  dla­tego na­si wro­gowie są naszy­mi naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi, lecz oczy­wiście naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi po Bo­gu, Mat­ce Bożej, Świętych z Nieba i Aniołach Bożych - a Którzy nie są naszy­mi wro­gami !