Uśmiech twój był kwieciem twych włas­nych łąk, mo­wa two­ja była szu­mem twych włas­nych świerków, ale ser­ce two­je było ko­bietą, znaną nam wszystkim.


uśmiech-twój-był-kwieciem-twych-włas­nych-łąk-mo­wa-two­ja-była-szu­mem-twych-włas­nych-świerków-ale-ser­-two­-było-ko­bietą
rabindranath tagoreuśmiechtwójbyłkwieciemtwychwłas­nychłąkmo­watwo­jabyłaszu­memświerkówaleser­cetwo­jebyłoko­bietąznanąnamwszystkimuśmiech twójtwój byłbył kwieciemkwieciem twychtwych włas­nychwłas­nych łąkmo­wa two­jatwo­ja byłabyła szu­memszu­mem twychtwych włas­nychwłas­nych świerkówale ser­ceser­ce two­jetwo­je byłobyło ko­bietąznaną namnam wszystkimuśmiech twój byłtwój był kwieciembył kwieciem twychkwieciem twych włas­nychtwych włas­nych łąkmo­wa two­ja byłatwo­ja była szu­membyła szu­mem twychszu­mem twych włas­nychtwych włas­nych świerkówale ser­ce two­jeser­ce two­je byłotwo­je było ko­bietąznaną nam wszystkim

Życie człowieka od pew­ne­go wieku składa się z włas­nych trosk i włas­nych przy­jem­ności, na sta­rość zaś - z włas­nych trosk i cudzych przyjemności. -Magdalena Samozwaniec
Życie-człowieka-od pew­ne­go-wieku-składa ę-z włas­nych-trosk-i włas­nych-przy­jem­noś-na sta­rość-zaś- z włas­nych-trosk
Wzo­rowa­nie się na in­nych uz­na­nych twórcach to nic zdrożne­go, to naj­lep­szy zna­ny mi sposób na rozwój włas­ne­go ta­len­tu i poszu­kiwa­nia włas­nej drogi. -Walt Whitman
wzo­rowa­nie ę-na in­nych-uz­na­nych-twórcach-to nic-zdrożne­go-to naj­lep­szy-zna­ny-mi sposób-na rozwój-włas­ne­go-­len­
Ser­ce człowieka nie zna sil­niej­szej na­miętności niż żądza nakłonienia in­nych do włas­nych przekonań. -W » Virginia Woolf » Orlando
ser­-człowieka-nie zna-sil­niej­szej-na­miętnoś-ż-żądza-nakłonienia-in­nych-do włas­nych-przekonań
Gdy człowiek nie uczy się na włas­nych błędach, tra­ci u in­nych kre­dyt zaufa­nia. -Krio
gdy-człowiek-nie uczy ę-na włas­nych-błędach-tra­-u in­nych-kre­dyt-zaufa­nia