uświada­miamy-so­bie-błędy-do­piero-w te­dy-kiedy-do nich-dochodzi~pa­weł-rychlica 
rychcikuświada­miamyso­biebłędydo­pierow te­dykiedydo nichdochodzi~pa­wełrychlica uświada­miamy so­bieso­bie błędybłędy do­pierodo­piero w te­dyw te­dy kiedykiedy do nichuświada­miamy so­bie błędyso­bie błędy do­pierobłędy do­piero w te­dydo­piero w te­dy kiedyw te­dy kiedy do nichuświada­miamy so­bie błędy do­pieroso­bie błędy do­piero w te­dybłędy do­piero w te­dy kiedydo­piero w te­dy kiedy do nichuświada­miamy so­bie błędy do­piero w te­dyso­bie błędy do­piero w te­dy kiedybłędy do­piero w te­dy kiedy do nich

Do­piero gdy ko­goś stra­cimy, uświada­miamy so­bie jak wiele dla nas znaczył...To zaw­sze zas­ka­kujące, gdy uświada­miamy so­bie, że pod­czas gdy my przygląda­my się in­nym i myśli­my o nich, mając się za mądrzej­szych i ro­zum­niej­szych, oni też przyglądają się nam i myślą o nas.Wciąż nie uświada­miamy so­bie dość wy­raźnie, że jes­teśmy częścią świata przy­rody i że po­win­niśmy oka­zywać jej więcej szacunku.mon­taż ste­lażu życia zaj­mu­je nam la­ta a i tak z cza­sem mi­mo prak­ty­ki i doświad­cze­nia uświada­miamy so­bie jak da­leko nam do fachowców !!!