uświada­miamy-so­bie-błędy-do­piero-w te­dy-kiedy-do nich-dochodzi~pa­weł-rychlica 
rychcikuświada­miamyso­biebłędydo­pierow te­dykiedydo nichdochodzi~pa­wełrychlica uświada­miamy so­bieso­bie błędybłędy do­pierodo­piero w te­dyw te­dy kiedykiedy do nichuświada­miamy so­bie błędyso­bie błędy do­pierobłędy do­piero w te­dydo­piero w te­dy kiedyw te­dy kiedy do nichuświada­miamy so­bie błędy do­pieroso­bie błędy do­piero w te­dybłędy do­piero w te­dy kiedydo­piero w te­dy kiedy do nichuświada­miamy so­bie błędy do­piero w te­dyso­bie błędy do­piero w te­dy kiedybłędy do­piero w te­dy kiedy do nich

Do­piero gdy ko­goś stra­cimy, uświada­miamy so­bie jak wiele dla nas znaczył... -anja
do­piero-gdy-ko­goś-stra­cimy-uświada­miamy-so­bie-jak wiele-dla-nas-znaczył
do­piero-te­raz-w wieku-22 lat-uświado­miłem-so­bie-że nie  prze­de-mną-żad­nych-gra­nic~pa­weł-rychlica 
Wciąż nie uświada­miamy so­bie dość wy­raźnie, że jes­teśmy częścią świata przy­rody i że po­win­niśmy oka­zywać jej więcej szacunku. -Maria Szyszkowska
wciąż-nie uświada­miamy-so­bie-dość-wy­raźnie-że jes­teśmy-częśą-świata-przy­rody-i że po­win­śmy-oka­zywać-jej-więcej
każdy-z nas-po­pełnia-błędyjed­-po­pełniają-błędy-w młodośjed­-w życiu-pry­wat­nym-a jeszcze-in­-względem-in­nych
mon­taż ste­lażu życia zaj­mu­je nam la­ta a i tak z cza­sem mi­mo prak­ty­ki i doświad­cze­nia uświada­miamy so­bie jak da­leko nam do fachowców !!!  -djdzasta
­ż-ste­żu-życia-zaj­mu­-nam-­-a i tak-z cza­sem-mi­mo-prak­ty­ki-i doświad­cze­nia-uświada­miamy-so­bie-jak da­leko-nam