U stóp tyrana mędrcy tracą głowę.


u-stóp-tyrana-mędrcy-tracą-głowę
zbigniew waydykstóptyranamędrcytracągłowęu stópstóp tyranatyrana mędrcymędrcy tracątracą głowęu stóp tyranastóp tyrana mędrcytyrana mędrcy tracąmędrcy tracą głowęu stóp tyrana mędrcystóp tyrana mędrcy tracątyrana mędrcy tracą głowęu stóp tyrana mędrcy tracąstóp tyrana mędrcy tracą głowę

Gdy lód rusza bałwany tracą głowę.Jeśli potrafisz zachować zimną krew, kiedy wszyscy tracą głowę, świat należy do ciebie.Jeśli pot­ra­fisz zacho­wać zimną krew, kiedy wszys­cy tracą głowę, świat na­leży do ciebie.już od pra­daw­nych czasów Ewy i Ada­ma - tak w wiel­kiej ta­jem­ni­cy twier­dzi mo­ja ma­ma - chłop­cy w miłości naj­pierw ,,zakładają mowęCza­sami naj­większy głupek wy­myśli coś wiel­kiego, zas­koczy wszys­tkich, bo dos­trzeże we wszechświecie coś niesa­mowi­tego, co przed in­ny­mi było uk­ry­te. A niekiedy wiel­cy mędrcy za bar­dzo po­rośnięci me­tafo­rami i no­torycznym zgłębianiem egzys­ten­cji, w końcu tracą jej sens, nie dos­trze­gając życia toczące­go się już obok nich.dziesięć stop­ni w ska­li Richtera i dwa­naście stop­ni w ska­li Beuforta sto stop­ni Celsjusza i dwieście dziesięć Fahrenheita płyty tek­to­niczne naszych warg dop­ro­wadzają sej­smog­ra­fy świata do szaleństwa księżyco­we ruchy dłoni po­wodują przypływy wód miłosnych każda erup­cja wulkanu wyrzu­ca w powietrze chmu­ry namiętności a przy wybuchu drżą serca dziesięć stop­ni w ska­li Richtera