U większości ludzi proces myślenia ogranicza się do wyboru spośród cudzych sądów według instynktownego poczucia własnego interesu.


u-większoś-ludzi-proces-myślenia-ogranicza-ę-do-wyboru-spośród-cudzych-sądów-według-instynktownego-poczucia-własnego-interesu
feliks chaalibógwiększościludziprocesmyśleniaograniczasiędowyboruspośródcudzychsądówwedługinstynktownegopoczuciawłasnegointeresuu większościwiększości ludziludzi procesproces myśleniamyślenia ograniczaogranicza sięsię dodo wyboruwyboru spośródspośród cudzychcudzych sądówsądów wedługwedług instynktownegoinstynktownego poczuciapoczucia własnegowłasnego interesuu większości ludziwiększości ludzi procesludzi proces myśleniaproces myślenia ograniczamyślenia ogranicza sięogranicza się dosię do wyborudo wyboru spośródwyboru spośród cudzychspośród cudzych sądówcudzych sądów wedługsądów według instynktownegowedług instynktownego poczuciainstynktownego poczucia własnegopoczucia własnego interesuu większości ludzi proceswiększości ludzi proces myślenialudzi proces myślenia ograniczaproces myślenia ogranicza sięmyślenia ogranicza się doogranicza się do wyborusię do wyboru spośróddo wyboru spośród cudzychwyboru spośród cudzych sądówspośród cudzych sądów wedługcudzych sądów według instynktownegosądów według instynktownego poczuciawedług instynktownego poczucia własnegoinstynktownego poczucia własnego interesuu większości ludzi proces myśleniawiększości ludzi proces myślenia ograniczaludzi proces myślenia ogranicza sięproces myślenia ogranicza się domyślenia ogranicza się do wyboruogranicza się do wyboru spośródsię do wyboru spośród cudzychdo wyboru spośród cudzych sądówwyboru spośród cudzych sądów wedługspośród cudzych sądów według instynktownegocudzych sądów według instynktownego poczuciasądów według instynktownego poczucia własnegowedług instynktownego poczucia własnego interesu

Nie ma poczucia wolności bez poczucia wolności wyboru.Niektórym ludziom należałoby wytoczyć proces myślenia.Jeśli znajdziesz się w sytuacji, z której nie możesz wyjść z godnością, udawaj, że znalazłeś się w niej z własnego wyboru.Człowiek wyrzeka się w życiu jakiejś jego strony dla czegoś całkiem innego, a potem to, co się wybrało okazuje się mniej ważne od tego, z czego zrezygnowaliśmy, co utraciliśmy z własnego wyboru.Nie należy ludzi sądzić według ich przekonań, lecz według tego, co przekonania te z nich czynią.Pozwólmy ludziom być szczęśliwymi według ich własnego uznania.