Ubóstwo uczy wszel­kich sztuk.


ubóstwo-uczy-wszel­kich-sztuk
plautubóstwouczywszel­kichsztukubóstwo uczyuczy wszel­kichwszel­kich sztukubóstwo uczy wszel­kichuczy wszel­kich sztukubóstwo uczy wszel­kich sztuk

Ubóstwo uczy wszelkich sztuk.Po­gar­da jest źródłem wszel­kich niesprawiedliwości.Uni­kać wo­jen - ka­nału wszel­kich nieprawości.Strzeżcie się wszel­kich przed­sięwzięć, które wy­magają no­wej garderoby.We­getac­ja... Ut­ra­ta wszel­kich możli­wości życia w ocze­kiwa­niu na śmierć.Praw­dzi­we oświece­nie wiąże się z wyrzecze­niem wszel­kich pragnień.