Ubogi jest nie ten, kto mało posiada, ale ten, kto więcej pragnie.


ubogi-jest-nie-ten-kto-ło-posiada-ale-ten-kto-więcej-pragnie
senekaubogijestnietenktomałoposiadaalewięcejpragnieubogi jestjest nienie tenkto małomało posiadaale tenkto więcejwięcej pragnieubogi jest niejest nie tenkto mało posiadakto więcej pragnieubogi jest nie ten

Nie ten jest biedny, kto posiada mało, lecz ten, kto pragnie więcej. -Seneka
nie-ten-jest-biedny-kto-posiada-ło-lecz-ten-kto-pragnie-więcej
Bogaty jest ten, kto dużo posiada; bogatszy, kto mało potrzebuje; najbogatszy, kto wiele daje. -Tersteegen
bogaty-jest-ten-kto-żo-posiada-bogatszy-kto-ło-potrzebuje-najbogatszy-kto-wiele-daje
Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten, kto daje. -Jan Paweł II
bogatym-nie-jest-ten-kto-posiada-lecz-ten-kto-daje
Ten, kto zna innych ludzi, posiada tylko wiedzę. Ten, kto zna siebie samego, jest człowiekiem oświeconym. -Tao - Te - King
ten-kto-zna-innych-ludzi-posiada-tylko-wiedzę-ten-kto-zna-siebie-samego-jest-człowiekiem-oświeconym
Więcej może ten, kto więcej posiada. -Plaut
więcej-może-ten-kto-więcej-posiada