Ubranie powinno być na tyle niedyskretne, żeby z całą pewnością można było powiedzieć, że ma się przed sobą kobietę, jednak powinno być na tyle dyskretne, aby można było być pewnym, że ma się przed sobą damę.


ubranie-powinno-być-na-tyle-niedyskretne-żeby-z-całą-pewnośą-można-było-powiedzieć-że-ę-przed-sobą-kobietę-jednak-powinno-być-na-tyle
vittorio de sicaubraniepowinnobyćnatyleniedyskretneżebycałąpewnościąmożnabyłopowiedziećżesięprzedsobąkobietęjednakdyskretneabypewnymdamęubranie powinnopowinno byćbyć nana tyletyle niedyskretneżeby zz całącałą pewnościąpewnością możnamożna byłobyło powiedziećsię przedprzed sobąsobą kobietęjednak powinnopowinno byćbyć nana tyletyle dyskretneaby możnamożna byłobyło byćbyć pewnymsię przedprzed sobąsobą damęubranie powinno byćpowinno być nabyć na tylena tyle niedyskretneżeby z całąz całą pewnościącałą pewnością możnapewnością można byłomożna było powiedziećma się przedsię przed sobąprzed sobą kobietęjednak powinno byćpowinno być nabyć na tylena tyle dyskretneaby można byłomożna było byćbyło być pewnymma się przedsię przed sobąprzed sobą damę

Najgorsze co może spotkać mężczyznę to związek z kobietą nie kochającą na tyle, by nie widzieć słabostek, które on usiłuje ukryć przed samym sobą i na tyle brutalną, aby wywlekać je przed innymi.Ciało powinno być świątynią duszy czystej, przeto nie powinno być profanowane.W człowieku wszystko powinno być piękne; i twarz, i ubranie, i dusza, i myśli.Zdradzać się przed ludźmi oz­nacza głupotę. Zdradzać się przed sa­mym sobą - słabość i niedos­ta­teczną dys­cyplinę. Trze­ba sa­memu być w pan­cerzu, żeby dru­gich w pan­cerze za­kuć. Pew­ne myśli, uczu­cia i od­ruchy na­leży w so­bie bez­względnie i bez­li­tośnie za­bijać. Trze­ba być pew­nym siebie jak pre­cyzyj­ne­go instrumentu.Nie można być dla kogoś na tyle wodzem, aby kierować jego sumieniem.Nie sądzę, by można było nap­ra­wić każdy związek. Nie wiem, czy się da, ale wiem, że jeśli is­tnieje ta­ka możli­wość, to szcze­ra roz­mo­wa ze sobą mu­si być te­go początkiem.