Ucichł psi jazgot. W spo­kojną noc budzę się znów niewyspany.


ucichł-psi-jazgot-w-spo­kojną-noc-budzę ę-znów-niewyspany
cЯuelcomaucichłpsijazgotspo­kojnąnocbudzę sięznówniewyspanyucichł psipsi jazgotw spo­kojnąspo­kojną nocnoc budzę siębudzę się znówznów niewyspanyucichł psi jazgotw spo­kojną nocspo­kojną noc budzę sięnoc budzę się znówbudzę się znów niewyspanyw spo­kojną noc budzę sięspo­kojną noc budzę się znównoc budzę się znów niewyspanyw spo­kojną noc budzę się znówspo­kojną noc budzę się znów niewyspany

Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśli­wy, i noc ma spo­kojną, i dzień nietęskliwy.Ten, kto nie ma poczu­cia dos­ko­nałości, za­dowa­la się spo­kojną przeciętnością.Zno­wu jes­tem is­totą ab­so­lut­nie szczęśliwą i spo­kojną jak śmierć.Ciem­na jest noc, Gdy myślę o Tobie. Czy mogłam być lepsza? Dziś się nie dowiem. Bez­senna jest noc, Jes­teś znów w mo­jej głowie. Ty­lu wy­tar­tych słów Za­pom­nieć nie mogę. Jak słod­ka jest noc, Gdy jes­teś znów obok. Niebies­kie niebo Nad moją głową. Wy­tar­te słowa i wy­tar­te wspomnienia, Tyl­ko marze­nia pot­ra­fią zmieniać.Jes­teś tą je­dyną dla której chcę żyć, jed­no twe słowo, jed­no miłos­ne spoj­rze­nie a ku niebu wzniosę się i spo­kojną przys­tań od­najdę, gdzie będziemy żyli.Znów piszę o miłości znów to jest dla Ciebie znów myślą o To­bie znów bra­kuje mi Ciebie znów chce Cie mieć przy so­bie znów Kocham Cie na Zaw­sze znów mówię to naprawdę