Uciekaj od niena­wiści, niez­go­dy i za­wiści nie za­pomi­naj swych myśli uno­sić ku wiz­ji realności.


uciekaj-od niena­wiś-niez­go­dy-i za­wiś-nie za­pomi­naj-swych-myśli-uno­ć-ku wiz­ji-realnoś
bob marleyuciekajod niena­wiściniez­go­dyi za­wiścinie za­pomi­najswychmyśliuno­sićku wiz­jirealnościuciekaj od niena­wiściniez­go­dy i za­wiścii za­wiści nie za­pomi­najnie za­pomi­naj swychswych myślimyśli uno­sićuno­sić ku wiz­jiku wiz­ji realnościniez­go­dy i za­wiści nie za­pomi­naji za­wiści nie za­pomi­naj swychnie za­pomi­naj swych myśliswych myśli uno­sićmyśli uno­sić ku wiz­jiuno­sić ku wiz­ji realnościniez­go­dy i za­wiści nie za­pomi­naj swychi za­wiści nie za­pomi­naj swych myślinie za­pomi­naj swych myśli uno­sićswych myśli uno­sić ku wiz­jimyśli uno­sić ku wiz­ji realnościniez­go­dy i za­wiści nie za­pomi­naj swych myślii za­wiści nie za­pomi­naj swych myśli uno­sićnie za­pomi­naj swych myśli uno­sić ku wiz­jiswych myśli uno­sić ku wiz­ji realności

Nie strzęp myśli z niena­wiści, mści­wość jak stłuczo­ne lus­tro lu­bi wy­paczać ob­raz per­cep­cji .Naj­wspa­nial­sze two­ry człowie­cze poczy­nają się z niena­wiści, naj­czyściej lśni os­trze w ciem­nościach nocy.Ale nie za­pom­nij o jed­nym: to, co za­pomi­na się z miłości, pa­mięta się później z niena­wiści, tak dob­rze, tak dobrze! Gor­sza od niena­wiści ukocha­nej oso­by jest tyl­ko niena­wiść do sa­mego siebie.Miarą mo­jej niena­wiści do ciebie jest właśnie miłość. Niena­widzę cię tak sa­mo, jak cię kocham! Im mniej niena­wiści, tym więcej zdrowia.