Uciekam w swój zakamarek, za­bieram ze sobą swo­je odczucia i tyl­ko jed­na oso­ba,która jest tam...... Choć kum­pel nie kuma Tyl­ko jed­na oso­ba wie co czuję tyl­ko jed­na wie co wiem... zagadka...


uciekam-w swój-zakamarek-za­bieram-ze sobą-swo­-odczucia-i-tyl­ko-jed­na-oso­baktóra-jest tam-choć-kum­pel-nie kuma-tyl­ko
jozinszuciekamw swójzakamarekza­bieramze sobąswo­jeodczuciatyl­kojed­naoso­baktórajest tamchoćkum­pelnie kumatyl­kooso­bawieco czujęco wiemzagadkauciekam w swójw swój zakamarekza­bieram ze sobąze sobą swo­jeswo­je odczuciaodczucia ii tyl­kotyl­ko jed­najest tam choćchoć kum­pelkum­pel nie kumanie kuma tyl­kotyl­ko jed­najed­na oso­baoso­ba wiewie co czujęco czuję tyl­kotyl­ko jed­najed­na wiewie co wiemco wiem zagadkauciekam w swój zakamarekza­bieram ze sobą swo­jeze sobą swo­je odczuciaswo­je odczucia iodczucia i tyl­koi tyl­ko jed­najest tam choć kum­pelchoć kum­pel nie kumakum­pel nie kuma tyl­konie kuma tyl­ko jed­natyl­ko jed­na oso­bajed­na oso­ba wieoso­ba wie co czujęwie co czuję tyl­koco czuję tyl­ko jed­natyl­ko jed­na wiejed­na wie co wiemwie co wiem zagadka

W wie­czności Bożej is­tnieje tyl­ko jed­no: trwa­nie; w cza­sie is­tnieje tyl­ko jed­no: przemijanie.Bo jest tyl­ko jed­na oso­ba na świecie przy której jes­tem szczęśliwa.Tyl­ko jed­na chwi­la, jed­na se­kun­da, by wszys­tko się zmieniło, nag­le ktoś blis­ki od­chodzi, bez pożeg­na­nia. Bóg go wezwał do siebie, nikt nie wie dlacze­go. Tyl­ko płomień nadziei się tli, że od­naj­dzie spokój, w in­nym, lep­szym świecie...Co­kol­wiek będzie, co­kol­wiek się sta­nie, Jed­no wiem tyl­ko: spra­wied­li­wość będzie, Jed­no wiem tyl­ko: Pol­ska zmartwychwstanie.Ko­bieta, która pat­rzy na jed­ne­go tyl­ko mężczyznę al­bo na jed­ne­go tyl­ko nie pat­rzy - na­suwa to sa­mo podejrzenie.Kiedy wciąż myśli­my tyl­ko o jed­nym, widzi­my tyl­ko jed­no i prag­niemy te­go na­miętnie, przes­ta­jemy dos­trze­gać, jak ok­rutne są nasze pragnienia.