Uczo­ny zna dob­rze war­tość pieniądza, ale bo­gaty nie zna war­tości wiedzy.


uczo­ny-zna-dob­rze-war­tość-pieniądza-ale-bo­gaty-nie zna-war­toś-wiedzy
françois-marie arouet de voltaire (wolter)uczo­nyznadob­rzewar­tośćpieniądzaalebo­gatynie znawar­tościwiedzyuczo­ny znazna dob­rzedob­rze war­tośćwar­tość pieniądzaale bo­gatybo­gaty nie znanie zna war­tościwar­tości wiedzyuczo­ny zna dob­rzezna dob­rze war­tośćdob­rze war­tość pieniądzaale bo­gaty nie znabo­gaty nie zna war­tościnie zna war­tości wiedzyuczo­ny zna dob­rze war­tośćzna dob­rze war­tość pieniądzaale bo­gaty nie zna war­tościbo­gaty nie zna war­tości wiedzyuczo­ny zna dob­rze war­tość pieniądzaale bo­gaty nie zna war­tości wiedzy

Ludzie ra­tują war­tość pieniądza, ale nie umieją ra­tować war­tości życia. -Stefan Wyszyński
ludzie-ra­tują-war­tość-pieniądza-ale-nie umieją-ra­tować-war­toś-życia
Uczony dobrze zna wartość pieniądza, ale bogaty nie zna wartości wiedzy. -Wolter
uczony-dobrze-zna-wartość-pieniądza-ale-bogaty-nie-zna-wartoś-wiedzy
War­tość wal­ki nie tkwi w szan­sach zwy­cięstwa spra­wy, w imię której się ją podjęło, ale w war­tościach tej sprawy. -Henryk Elzenberg
war­tość-wal­ki-nie tkwi-w szan­sach-zwy­ęstwa-spra­wy-w imię-której ę-ją podjęło-ale-w war­tościach-tej sprawy