Uczo­ny zna dob­rze war­tość pieniądza, ale bo­gaty nie zna war­tości wiedzy.


uczo­ny-zna-dob­rze-war­tość-pieniądza-ale-bo­gaty-nie zna-war­toś-wiedzy
françois-marie arouet de voltaire (wolter)uczo­nyznadob­rzewar­tośćpieniądzaalebo­gatynie znawar­tościwiedzyuczo­ny znazna dob­rzedob­rze war­tośćwar­tość pieniądzaale bo­gatybo­gaty nie znanie zna war­tościwar­tości wiedzyuczo­ny zna dob­rzezna dob­rze war­tośćdob­rze war­tość pieniądzaale bo­gaty nie znabo­gaty nie zna war­tościnie zna war­tości wiedzyuczo­ny zna dob­rze war­tośćzna dob­rze war­tość pieniądzaale bo­gaty nie zna war­tościbo­gaty nie zna war­tości wiedzyuczo­ny zna dob­rze war­tość pieniądzaale bo­gaty nie zna war­tości wiedzy

Ludzie ra­tują war­tość pieniądza, ale nie umieją ra­tować war­tości życia.Uczony dobrze zna wartość pieniądza, ale bogaty nie zna wartości wiedzy.- Jaką war­tość ma to co robimy? - Sa­mo działanie jest war­tością. Two­ja war­tość zni­ka, gdy re­zyg­nu­jesz z chęci do zmian i doświad­cza­nia życia. Masz jed­nak wybór, do­konaj go i poświęć mu się. Czy­ny te dadzą ci nową nadzieję i poczu­cie celu.Cza­sem war­tości rodzin­ne są ważniej­sze niż war­tości na meczu... ...................................................................................................  War­tość wal­ki nie tkwi w szan­sach zwy­cięstwa spra­wy, w imię której się ją podjęło, ale w war­tościach tej sprawy.Nie ma war­tości równej war­tości czasu.