Uczu­cie zwa­ne przy­wiąza­niem bar­dzo często my­lone jest z miłością. To nie jest to sa­mo. Zde­cydo­wanie nie.


uczu­cie-zwa­ne-przy­wiąza­niem-bar­dzo-często-my­lone-jest z miłośą-to-nie jest to ­mo-zde­cydo­wanie-nie
nieistniejącauczu­ciezwa­neprzy­wiąza­niembar­dzoczęstomy­lonejest z miłościątonie jest to sa­mozde­cydo­wanienieuczu­cie zwa­nezwa­ne przy­wiąza­niemprzy­wiąza­niem bar­dzobar­dzo częstoczęsto my­lonemy­lone jest z miłościązde­cydo­wanie nieuczu­cie zwa­ne przy­wiąza­niemzwa­ne przy­wiąza­niem bar­dzoprzy­wiąza­niem bar­dzo częstobar­dzo często my­loneczęsto my­lone jest z miłościąuczu­cie zwa­ne przy­wiąza­niem bar­dzozwa­ne przy­wiąza­niem bar­dzo częstoprzy­wiąza­niem bar­dzo często my­lonebar­dzo często my­lone jest z miłościąuczu­cie zwa­ne przy­wiąza­niem bar­dzo częstozwa­ne przy­wiąza­niem bar­dzo często my­loneprzy­wiąza­niem bar­dzo często my­lone jest z miłością

W su­mie działanie Kościoła wy­dało mu się znacznie bar­dziej up­rawnione w przy­pad­ku pog­rzebów niż na­rodzin czy ślubów. Kościół był tu w swoim żywiole, miał coś do po­wie­dze­nia na te­mat śmier­ci; w wy­pad­ku miłości było to zde­cydo­wanie bar­dziej wątpliwe.A co, jeżeli rzeczy­wis­tość tak nap­rawdę jest iluzją i nic nie is­tnieje? - Cóż, w ta­kim ra­zie zde­cydo­wanie przepłaciłem mój no­wy dywan.Zde­cydo­wanie le­piej by mi się żyło, gdy­by niektóre opi­nie spływałyby po mnie jak po kaczce.po­wiedz mi co ta­kiego w To­bie jest, że choć tak bar­dzo chciałabym Cię nie na­widzić, to za każdym ra­zem gdy spoj­rzę w Two­je oczy, przy­pomi­nam so­bie jed­nak jak bar­dzo cię kocham..Większość to de­bile - zde­cydo­wanie wyk­rzyknęła większość. Zbioro­wa nieumyślna autorefleksja.