Uczuć nie da się wyłączyć, można je je­dynie uciszyć...


uczuć-nie da ę-wyłączyć-można- ­dynie-uciszyć
papużkauczućnie da sięwyłączyćmożnaje je­dynieuciszyćuczuć nie da sięnie da się wyłączyćmożna je je­dynieje je­dynie uciszyćuczuć nie da się wyłączyćmożna je je­dynie uciszyć

Prak­tycznie gra kom­pu­tero­wa jest lep­sza niż życie, bo ją zaw­sze można wyłączyć...Szczęście nie da się zde­finiować, opi­sać można je­dynie nie­szczęście. Przes­tań być nie­szczęśli­wy, to zro­zumiesz. Miłości nie można zde­finiować, brak miłości można. Kiedy pozbędziesz się bra­ku miłości – zrozumiesz.Praw­dzi­wie kochać można je­dynie to, cze­go jest się częścią.Stan oświece­nia, które­go poszu­kuje­my, jest wol­nością od ciężaru przeszkadzających uczuć. W swej praw­dzi­wej na­turze umysł jest czys­ty. Nie da się jed­nak wyeli­mino­wać ne­gatyw­nych uczuć przez usu­nięcie niektórych komórek mózgu, na­wet za po­mocą naj­no­wocześniej­szych technik. Można to osiągnąć wyłącznie dzięki przek­szałce­niu umysłu.Demokracja to sprawowanie rządów poprzez dyskusje, ale efektywna jest tylko wtedy, kiedy dyskusje udaje się uciszyć.Na­leży wie­rzyć je­dynie te­mu, cośmy dos­ko­nale poz­na­li i w co nie można wątpić.