Uczy­my się na włas­nych błędach. Na cudze może i pat­rzy­my ale właści­wie się z nich nie uczy­my, bo po ja­kimś cza­sie po­pełniamy ta­kie same.


uczy­my ę-na włas­nych-błędach-na cudze-może-i pat­rzy­my-ale-właś­wie ę-z nich-nie uczy­my-bo po ja­kimś-cza­sie
aleksandra_czarnauczy­my sięna włas­nychbłędachna cudzemożei pat­rzy­myalewłaści­wie sięz nichnie uczy­mybo po ja­kimścza­siepo­pełniamyta­kiesameuczy­my się na włas­nychna włas­nych błędachna cudze możemoże i pat­rzy­myi pat­rzy­my aleale właści­wie sięwłaści­wie się z nichz nich nie uczy­mybo po ja­kimś cza­siecza­sie po­pełniamypo­pełniamy ta­kieta­kie sameuczy­my się na włas­nych błędachna cudze może i pat­rzy­mymoże i pat­rzy­my alei pat­rzy­my ale właści­wie sięale właści­wie się z nichwłaści­wie się z nich nie uczy­mybo po ja­kimś cza­sie po­pełniamycza­sie po­pełniamy ta­kiepo­pełniamy ta­kie samena cudze może i pat­rzy­my alemoże i pat­rzy­my ale właści­wie sięi pat­rzy­my ale właści­wie się z nichale właści­wie się z nich nie uczy­mybo po ja­kimś cza­sie po­pełniamy ta­kiecza­sie po­pełniamy ta­kie samena cudze może i pat­rzy­my ale właści­wie sięmoże i pat­rzy­my ale właści­wie się z nichi pat­rzy­my ale właści­wie się z nich nie uczy­mybo po ja­kimś cza­sie po­pełniamy ta­kie same

Gdy człowiek nie uczy się na włas­nych błędach, tra­ci u in­nych kre­dyt zaufa­nia. -Krio
gdy-człowiek-nie uczy ę-na włas­nych-błędach-tra­-u in­nych-kre­dyt-zaufa­nia
Wszak ot­rzy­mała cu­dow­ny dar: życie. Cza­sami jest ono w ok­rutny sposób od­biera­ne zbyt szyb­ko, ale liczyło się to, co się z nim uczy­niło, a nie jak długo trwało. -Cecelia Ahern
wszak-ot­rzy­ła-cu­dow­ny-dar-życie-cza­sami jest ono-w ok­rutny-sposób-od­biera­ne-zbyt-szyb­ko-ale-liczyło ę-to-co ę-z nim
Na błędach człowiek uczy się rozumu. -Anonim
na-błędach-człowiek-uczy-ę-rozumu
Uczy­my się na cudzych błędach, bo sta­ramy się nie pa­miętać własnych. -Krio
uczy­my ę-na cudzych-błędach-bo sta­ramy ę-nie pa­mięć-własnych
W pieluchach uczą nas muzyki, Szkoła nas uczy Cycerona, Świat uczy różnej gimnastyki, Ale rozumu uczy żona. -Rodoc
w-pieluchach-uczą-nas-muzyki-szkoła-nas-uczy-cycerona-Świat-uczy-różnej-gimnastyki-ale-rozumu-uczy-żona