Uda­wałam że cię nie widzę że cię nie słyszę uda­wałam że cię nie kocham ale widziałam,słyszałam i kochałam jeszcze moc­niej niż miałabym gdy­by nie była to egois­tyczna miłość...chciałam żebyś to ty mnie widział,słyszał i kochał ale sa­ma ci te­go nie oka­załam a ty byłeś jeszcze większym egoistą niż ja i które­goś dnia te­go nie zrobiłeś 


uda­wałam-że ę-nie widzę-że ę-nie słyszę-uda­wałam-że ę-nie kocham-ale-widziałamsłyszałam-i kochałam-jeszcze-moc­niej-ż
marlena muda­wałamże cięnie widzęnie słyszęuda­wałamnie kochamalewidziałamsłyszałami kochałamjeszczemoc­niejniżmiałabymgdy­bynie byłato egois­tycznamiłośćchciałamżebyśto ty mniewidziałsłyszałi kochałsa­maci te­gonie oka­załama ty byłeświększymegoistąja i które­gośdniate­gonie zrobiłeś uda­wałam że cięże cię nie widzęnie widzę że cięże cię nie słyszęnie słyszę uda­wałamuda­wałam że cięże cię nie kochamnie kocham alei kochałam jeszczejeszcze moc­niejmoc­niej niżniż miałabymmiałabym gdy­bygdy­by nie byłanie była to egois­tycznato egois­tyczna miłośćchciałammiłośćchciałam żebyśżebyś to ty mniei kochał aleale sa­masa­ma ci te­goci te­go nie oka­załamnie oka­załam a ty byłeśa ty byłeś jeszczejeszcze większymwiększym egoistąegoistą niżniż ja i które­gośja i które­goś dniadnia te­gote­go nie zrobiłeś uda­wałam że cię nie widzęże cię nie widzę że cięnie widzę że cię nie słyszęże cię nie słyszę uda­wałamnie słyszę uda­wałam że cięuda­wałam że cię nie kochamże cię nie kocham alei kochałam jeszcze moc­niejjeszcze moc­niej niżmoc­niej niż miałabymniż miałabym gdy­bymiałabym gdy­by nie byłagdy­by nie była to egois­tycznanie była to egois­tyczna miłośćchciałamto egois­tyczna miłośćchciałam żebyśmiłośćchciałam żebyś to ty mniei kochał ale sa­maale sa­ma ci te­gosa­ma ci te­go nie oka­załamci te­go nie oka­załam a ty byłeśnie oka­załam a ty byłeś jeszczea ty byłeś jeszcze większymjeszcze większym egoistąwiększym egoistą niżegoistą niż ja i które­gośniż ja i które­goś dniaja i które­goś dnia te­godnia te­go nie zrobiłeś 

Jak wios­na dla ma­larza nat­chnieniem tak ty jes­teś dla mnie. Pragnę cię wiel­bić po ko­niec moich dni ale wiem, że długo nie po­ciągnę z tą sa­mot­nością i uda­waną obojętnością na świat. Wiel­bię cię i kocham nic innego. Każda chwi­la gdy cię nie widzę jest chwilą straconą. Niema rzeczy ani czy­nu bym zmienił zda­nie boś ty mą gwiaz­dką w oku. Kocham Cię Nig­dy nie próbo­wałam uda­wać ko­goś in­ne­go. Nie śpiewałam jazzu czy kla­sycznych piose­nek. Cały czas śpiewałam rock and rol­la, rhytm and bluesa i bluesa. Chciałam je­dynie, po­dob­nie jak wcześniej, gdy jeszcze byłam z Ikiem, aby mo­je kon­certy były bar­dziej twórcze. Chciałam śpiewać bal­la­dy. Zaw­sze chciałam po­kazać ludziom, że umiem śpiewać.Widziałam Cię dziś kil­ka ra­zy i Ser­ce nic nie mówiło. Nie krzyczało, nie wy­rywało się, chy­ba już trochę umarło. A prze­cież wciąż Cię tak bar­dzo kocham. Chcę żebyś złapał mnie moc­no za rękę. Chcę żebyś wrócił. Żebyś po pros­tu był. Więc dlacze­go Ser­ce nie krzyczy? Szu­kam cię - a gdy cię widzę, udaję, że cię nie widzę. Kocham cię - a gdy cię spotkam, udaję, że cię nie kocham. Zginę przez ciebie - nim zginę, krzyknę, że ginę przypadkiem...Spot­ka­nie ko­goś, ko­go po­kocha się z wza­jem­nością, jest wspa­niałym uczu­ciem. Ale spot­ka­nie brat­niej duszy jest uczu­ciem chy­ba jeszcze wspa­nial­szym. Brat­nia dusza to ktoś, kto ro­zumie cię le­piej niż kto­kol­wiek in­ny, kocha cię bar­dziej niż kto­kol­wiek in­ny, będzie przy to­bie zaw­sze, bez względu na wszys­tko. Po­dob­no nic nie trwa wie­cznie, ale ja moc­no wierzę w to, że cza­sami miłość trwa na­wet wte­dy, kiedy ukocha­na oso­ba odejdzie.Moc­no złapać Cię za dłoń Chcę Moc­no złapać Cię za dłoń I za serce Pełne uczucia Chcę je moc­no złapać Pocałować Po­tem rzucić I zdeptać Jeszcze moc­niej od uścisku Jeszcze moc­niej od pocałunku Jeszcze moc­niej od uczucia Zos­ta­wić je krwawiące Jak Ty Cierpiące Jak Ty Jes­tem bestią Ukarz mnie