Uda­wałam że cię nie widzę że cię nie słyszę uda­wałam że cię nie kocham ale widziałam,słyszałam i kochałam jeszcze moc­niej niż miałabym gdy­by nie była to egois­tyczna miłość...chciałam żebyś to ty mnie widział,słyszał i kochał ale sa­ma ci te­go nie oka­załam a ty byłeś jeszcze większym egoistą niż ja i które­goś dnia te­go nie zrobiłeś 


uda­wałam-że ę-nie widzę-że ę-nie słyszę-uda­wałam-że ę-nie kocham-ale-widziałamsłyszałam-i kochałam-jeszcze-moc­niej-ż
marlena muda­wałamże cięnie widzęnie słyszęuda­wałamnie kochamalewidziałamsłyszałami kochałamjeszczemoc­niejniżmiałabymgdy­bynie byłato egois­tycznamiłośćchciałamżebyśto ty mniewidziałsłyszałi kochałsa­maci te­gonie oka­załama ty byłeświększymegoistąja i które­gośdniate­gonie zrobiłeś uda­wałam że cięże cię nie widzęnie widzę że cięże cię nie słyszęnie słyszę uda­wałamuda­wałam że cięże cię nie kochamnie kocham alei kochałam jeszczejeszcze moc­niejmoc­niej niżniż miałabymmiałabym gdy­bygdy­by nie byłanie była to egois­tycznato egois­tyczna miłośćchciałammiłośćchciałam żebyśżebyś to ty mniei kochał aleale sa­masa­ma ci te­goci te­go nie oka­załamnie oka­załam a ty byłeśa ty byłeś jeszczejeszcze większymwiększym egoistąegoistą niżniż ja i które­gośja i które­goś dniadnia te­gote­go nie zrobiłeś uda­wałam że cię nie widzęże cię nie widzę że cięnie widzę że cię nie słyszęże cię nie słyszę uda­wałamnie słyszę uda­wałam że cięuda­wałam że cię nie kochamże cię nie kocham alei kochałam jeszcze moc­niejjeszcze moc­niej niżmoc­niej niż miałabymniż miałabym gdy­bymiałabym gdy­by nie byłagdy­by nie była to egois­tycznanie była to egois­tyczna miłośćchciałamto egois­tyczna miłośćchciałam żebyśmiłośćchciałam żebyś to ty mniei kochał ale sa­maale sa­ma ci te­gosa­ma ci te­go nie oka­załamci te­go nie oka­załam a ty byłeśnie oka­załam a ty byłeś jeszczea ty byłeś jeszcze większymjeszcze większym egoistąwiększym egoistą niżegoistą niż ja i które­gośniż ja i które­goś dniaja i które­goś dnia te­godnia te­go nie zrobiłeś