Uda­wanie to nieodłączny ele­ment nasze­go życia. Uda­jemy wszys­tko. Naj­częściej życie.


uda­wanie-to nieodłączny-ele­ment-nasze­go-życia-uda­jemy wszys­tko-naj­częściej życie
respireruda­wanieto nieodłącznyele­mentnasze­gożyciauda­jemy wszys­tkonaj­częściej życieuda­wanie to nieodłącznyto nieodłączny ele­mentele­ment nasze­gonasze­go życiauda­wanie to nieodłączny ele­mentto nieodłączny ele­ment nasze­goele­ment nasze­go życiauda­wanie to nieodłączny ele­ment nasze­goto nieodłączny ele­ment nasze­go życiauda­wanie to nieodłączny ele­ment nasze­go życia

Bóg dał nam na tym świecie wszys­tko, co jest pot­rzeb­ne do uda­nego życia, ale to od nas je­dynie za­leży, czy nie po­niesiemy klęski. -Robert Baden-Powell
bóg-dał-nam-na tym-świecie-wszys­tko-co jest pot­rzeb­ne-do uda­nego-życia-ale-to od nas-­dynie-za­ży-czy-nie po­niesiemy-klęski