Udało jej się od­po­wie­dzieć błędnie na każde py­tanie. Wiesz, ja­kim trze­ba być bys­trym, żeby źle od­po­wie­dzieć na każde pytanie? 


udało-jej ę-od­po­wie­dzieć-błędnie-na każde-py­tanie-wiesz ja­kim-trze­ba-być-bys­trym-żeby-ź-od­po­wie­dzieć-na każde
nicholas sparksudałojej sięod­po­wie­dziećbłędniena każdepy­taniewiesz ja­kimtrze­babyćbys­trymżebyźlepytanie udało jej sięjej się od­po­wie­dziećod­po­wie­dzieć błędniebłędnie na każdena każde py­tanietrze­ba byćbyć bys­trymżeby źleźle od­po­wie­dziećod­po­wie­dzieć na każdeudało jej się od­po­wie­dziećjej się od­po­wie­dzieć błędnieod­po­wie­dzieć błędnie na każdebłędnie na każde py­tanietrze­ba być bys­trymżeby źle od­po­wie­dziećźle od­po­wie­dzieć na każdeudało jej się od­po­wie­dzieć błędniejej się od­po­wie­dzieć błędnie na każdeod­po­wie­dzieć błędnie na każde py­tanieżeby źle od­po­wie­dzieć na każdeudało jej się od­po­wie­dzieć błędnie na każdejej się od­po­wie­dzieć błędnie na każde py­tanie

Naj­gorzej się czuję gdy każde­go dnia mówisz mi o tym jak bar­dzo ją kochasz. Gdy mówisz mi że nie masz od­wa­gi po­wie­dzieć po­wie­dzieć jej ja­ka jest wspa­niała. Ja ci mówię żebyś próbo­wał, żebyś był szczęśli­wy. I nie chcesz być szczęśli­wy bo nie ma jej przy to­bie. Nie widzisz że płaczę, nie poz­wolę ci zo­baczyć moich łez. I szty­letów które każde­go dnia wbi­jasz w mo­je serce...Łat­wiej jest coś wie­dzieć, niż wie­dzieć, skąd się to wie.I zed­rzeć tych gu­zików bramy I tych zamków ideały By po­wie­dzieć jes­tem Twoja A jed­nak niczyja I uk­ry­wając oczy moje Zat­ra­cic sie w Twoich I us­ta ot­warte sze­roko zamknięte Mówiące na przekór ser­cu Nie chcę ... Tak! Tak! Tak bar­dzo chcę! Byś tonął w nich Nie chcę Nie chcę, byś do­tykał jej Duszy co drży Nie chcę! Nie chce Cię znać Zapomniałam Imię. Imię. Imię ... Krzyczę każde­go dnia ...- Cze­go pragniesz? - Pragnę móc po­wie­dzieć, że przy­jaźń is­tnieje i zna­leźć przy­jaciela na dob­re i złe. Pragnę móc po­wie­dzieć kocham Cię i wie­dzieć, że to uczu­cie jest praw­dzi­we i odwzajemnione.ale mu­sisz też wie­dzieć, że będąc ze mną, mu­sisz być niepew­nym te­go co mi do głowy wpad­nie i wie­dzieć, że nie łat­wo jest spra­wić by co­kol­wiek z niej wypadło.Faj­nie byłoby, pra­cując nad czymś, nag­le po­wie­dzieć do siebie: - Ja już tą sy­tuację gdzieś widziałem... - i wie­dzieć, jak cała spra­wa się potoczy.