Udaj­my się w podróż całod­niową wędrówkę ze słońcem udając szczęście wędruj­my razem pus­ty­nie pok­ry­te piaskiem dżun­gle zarośnięte mias­ta przeludnione opus­toszałe wsie udaj­my się w podróż chwyć mnie za dłoń wyszep­czę cel wyprawy po­wiem ci w sekrecie słuchaj wiem że gdzieś tam na końcu cze­ka na nas skarb uk­ry­ty zręcznie cze­ka na nas 


udaj­my ę-w podróż-całod­niową-wędrówkę-ze słońcem-udając-szczęście-wędruj­my-razem-pus­ty­nie-pok­ry­te-piaskiem-dżun­gle
aidanudaj­my sięw podróżcałod­niowąwędrówkęze słońcemudającszczęściewędruj­myrazempus­ty­niepok­ry­tepiaskiemdżun­glezarośniętemias­taprzeludnioneopus­toszałewsieudaj­my sięchwyćmnieza dłońwyszep­częcelwyprawypo­wiemci w sekreciesłuchajwiemże gdzieśtamna końcucze­kana nasskarbuk­ry­tyzręczniena nas udaj­my się w podróżw podróż całod­niowącałod­niową wędrówkęwędrówkę ze słońcemze słońcem udającudając szczęścieszczęście wędruj­mywędruj­my razemrazem pus­ty­niepus­ty­nie pok­ry­tepok­ry­te piaskiempiaskiem dżun­gledżun­gle zarośniętezarośnięte mias­tamias­ta przeludnioneprzeludnione opus­toszałeopus­toszałe wsiewsie udaj­my sięudaj­my się w podróżw podróż chwyćchwyć mniemnie za dłońza dłoń wyszep­częwyszep­czę celcel wyprawywyprawy po­wiempo­wiem ci w sekrecieci w sekrecie słuchajsłuchaj wiemwiem że gdzieśże gdzieś tamtam na końcuna końcu cze­kacze­ka na nasna nas skarbskarb uk­ry­tyuk­ry­ty zręczniezręcznie cze­kacze­ka na nas udaj­my się w podróż całod­niowąw podróż całod­niową wędrówkęcałod­niową wędrówkę ze słońcemwędrówkę ze słońcem udającze słońcem udając szczęścieudając szczęście wędruj­myszczęście wędruj­my razemwędruj­my razem pus­ty­nierazem pus­ty­nie pok­ry­tepus­ty­nie pok­ry­te piaskiempok­ry­te piaskiem dżun­glepiaskiem dżun­gle zarośniętedżun­gle zarośnięte mias­tazarośnięte mias­ta przeludnionemias­ta przeludnione opus­toszałeprzeludnione opus­toszałe wsieopus­toszałe wsie udaj­my sięwsie udaj­my się w podróżudaj­my się w podróż chwyćw podróż chwyć mniechwyć mnie za dłońmnie za dłoń wyszep­częza dłoń wyszep­czę celwyszep­czę cel wyprawycel wyprawy po­wiemwyprawy po­wiem ci w sekreciepo­wiem ci w sekrecie słuchajci w sekrecie słuchaj wiemsłuchaj wiem że gdzieświem że gdzieś tamże gdzieś tam na końcutam na końcu cze­kana końcu cze­ka na nascze­ka na nas skarbna nas skarb uk­ry­tyskarb uk­ry­ty zręcznieuk­ry­ty zręcznie cze­kazręcznie cze­ka na nas 

Te­raz już wiem na pew­no, że tam, na końcu tęczy, cze­ka na mnie spełnienie marzeń. -Cecelia Ahern
te­raz-już-wiem-na pew­no-że tam-na końcu-tęczy-cze­ka-na mnie-spełnienie-marzeń
Gdy możesz zdo­być wszys­tko cze­go prag­niesz, wy­powiadając kil­ka słów, cel nie ma znacze­nia, liczy się tyl­ko podróż. -Christopher Paolini
gdy-możesz-zdo­być-wszys­tko-cze­go-prag­niesz-wy­powiadając-kil­ka-słów-cel-nie  znacze­nia-liczy ę-tyl­ko-podróż