Udaję się na poszu­kiwa­nie Wiel­kiego Być Może.


udaję ę-na poszu­kiwa­nie-wiel­kiego-być-może
françois rabelaisudaję sięna poszu­kiwa­niewiel­kiegobyćmożeudaję się na poszu­kiwa­niena poszu­kiwa­nie wiel­kiegowiel­kiego byćbyć możeudaję się na poszu­kiwa­nie wiel­kiegona poszu­kiwa­nie wiel­kiego byćwiel­kiego być możeudaję się na poszu­kiwa­nie wiel­kiego byćna poszu­kiwa­nie wiel­kiego być możeudaję się na poszu­kiwa­nie wiel­kiego być może

Miłość jest war­ta śmier­ci. Miłość jest war­ta życia. Mo­je poszu­kiwa­nie ciebie, two­je poszu­kiwa­nie mnie wyk­racza po­za życie i śmierć, w je­den długi zew dziczy. Nie wiem, czy to, co słyszę, jest od­po­wie­dzią czy echem. Być może nic nie słyszę. Nieważne.Wyp­ra­wa mu­si się odbyć.Sa­mot­ność wyz­wo­lone­go umysłu jest wiel­ka jak niebo nad Sied­miog­ro­dem. Myśl błądzi w niej jak bydlę w poszu­kiwa­niu cienia al­bo wodopoju.Już sa­mo dążenie do wiel­kiego ce­lu jest prze­jawem wiel­kiego męstwa.W końcu te­go właśnie szu­kamy w książkach: wiel­kich uczuć, które nig­dy nie stały się naszym udziałem, i wiel­kiego bólu, które­go łat­wo się poz­być, za­mykając książkę.Udaję się na poszukiwanie wielkiego Być Może.Kto zacho­wuje się w sposób nieo­cze­kiwa­ny, nie mu­si być twórcą, ar­tystą - może być po pros­tu dziwakiem.