Ug­rzęźnięcie we włas­nych myślach jest początkiem sa­modes­truk­cji. Rusz nogą, zrób krok, skacz - uczyń co­kol­wiek, aby osuszyć grunt lub zna­leźć bar­dziej przy­jaz­ny ląd.


ug­rzęźęcie-we włas­nych-myślach-jest początkiem-­modes­truk­cji-rusz nogą-zrób-krok-skacz- uczyń-co­kol­wiek-aby osuszyć
dooorotisug­rzęźnięciewe włas­nychmyślachjest początkiemsa­modes­truk­cjirusz nogązróbkrokskacz uczyńco­kol­wiekaby osuszyćgruntlubzna­leźćbar­dziejprzy­jaz­nylądug­rzęźnięcie we włas­nychwe włas­nych myślachmyślach jest początkiemjest początkiem sa­modes­truk­cjizrób krok uczyń co­kol­wiekaby osuszyć gruntgrunt lublub zna­leźćzna­leźć bar­dziejbar­dziej przy­jaz­nyprzy­jaz­ny lądug­rzęźnięcie we włas­nych myślachwe włas­nych myślach jest początkiemmyślach jest początkiem sa­modes­truk­cjiaby osuszyć grunt lubgrunt lub zna­leźćlub zna­leźć bar­dziejzna­leźć bar­dziej przy­jaz­nybar­dziej przy­jaz­ny ląd

Dob­re uczyn­ki mogą ra­nić bar­dziej niż co­kol­wiek innego. -Margit Sandemo
dob­re-uczyn­ki-mogą-ra­ć-bar­dziej-ż-co­kol­wiek-innego
Jeśli co­kol­wiek przygnębiało go bar­dziej niż włas­ny cy­nizm, to fakt, że często nie był aż tak cy­niczny jak praw­dzi­wy świat. -P » Terry Pratchett » Straż! Straż!
jeśli-co­kol­wiek-przygnębiało-go bar­dziej-ż-włas­ny-cy­nizm-to fakt-że często-nie był-aż tak-cy­niczny-jak praw­dzi­wy
Zrób pier­wszy krok w wie­rze. Nie mu­sisz widzieć całej dro­gi. Po pros­tu zrób pier­wszy krok. -Martin Luther King
zrób-pier­wszy-krok-w wie­rze-nie mu­sisz-widzieć-całej-dro­gi-po pros­-zrób-pier­wszy-krok