Ukocha­na ma Joasiu, ma królo­wo najpiękniejsza, jes­teś jedną na tym świecie mi osobą najważniejszą. Kocham Cię mym całym sercem, nig­dy przes­tać nie zamierzam. Dla mnie tyl­ko Ty się liczysz, mówię prawdę To­bie, szczerze. Nie pot­ra­fię żyć bez Ciebie, myśleć przes­tać nie potrafię wciąż o To­bie - mej miłości, która się raz w życiu trafia. Mi­mo wszel­kich przeciwności bądźmy zaw­sze, zaw­sze razem. Tyl­ko z Tobą, z Tobą jedną mógłbym stanąć przed ołtarzem. * Dla Joasi * 


ukocha­na- joasiu-królo­wo-najpiękniejsza-jes­teś-jedną-na tym-świecie-mi-osobą-najważniejszą-kocham-cię-mym-całym-sercem-nig­dy
moon gukocha­nama joasiukrólo­wonajpiękniejszajes­teśjednąna tymświeciemiosobąnajważniejsząkochamcięmymcałymsercemnig­dyprzes­taćnie zamierzamdlamnietyl­koty sięliczyszmówięprawdęto­bieszczerzeniepot­ra­fiężyćbezciebiemyślećnie potrafięwciążo to­bie mejmiłościktóra sięrazw życiutrafiami­mowszel­kichprzeciwnościbądźmyzaw­szezaw­szerazemtyl­koz tobąz tobąmógłbymstanąćprzedołtarzemjoasi ukocha­na ma joasiuma królo­wokrólo­wo najpiękniejszajes­teś jednąjedną na tymna tym świecieświecie mimi osobąosobą najważniejsząkocham cięcię mymmym całymcałym sercemnig­dy przes­taćprzes­tać nie zamierzamdla mniemnie tyl­kotyl­ko ty sięty się liczyszmówię prawdęprawdę to­bienie pot­ra­fiępot­ra­fię żyćżyć bezbez ciebiemyśleć przes­taćprzes­tać nie potrafięnie potrafię wciążwciąż o to­bie mej miłościktóra się razraz w życiuw życiu trafiami­mo wszel­kichwszel­kich przeciwnościprzeciwności bądźmybądźmy zaw­szezaw­sze razemtyl­ko z tobąz tobą jednąjedną mógłbymmógłbym stanąćstanąć przedprzed ołtarzem* dladla joasijoasi * ma królo­wo najpiękniejszajes­teś jedną na tymjedną na tym świeciena tym świecie miświecie mi osobąmi osobą najważniejsząkocham cię mymcię mym całymmym całym sercemnig­dy przes­tać nie zamierzamdla mnie tyl­komnie tyl­ko ty siętyl­ko ty się liczyszmówię prawdę to­bienie pot­ra­fię żyćpot­ra­fię żyć bezżyć bez ciebiemyśleć przes­tać nie potrafięprzes­tać nie potrafię wciążnie potrafię wciąż o to­biektóra się raz w życiuraz w życiu trafiami­mo wszel­kich przeciwnościwszel­kich przeciwności bądźmyprzeciwności bądźmy zaw­szez tobą jedną mógłbymjedną mógłbym stanąćmógłbym stanąć przedstanąć przed ołtarzem* dla joasidla joasi * 

Wciaz za­daje so­bie pytanie... Co ro­bie zle..? Prze­ciez Tyl­ko Kocham i kocha­na chce byc.. Dlacze­go zaw­sze wychodze na najgorsza.. Juz mi sie nie chce... Gas­nie mo­ja nadzieja.. Po­woli, tra­ce wiare i sile.. Aby zyc, jak zaw­sze prag­ne­lam .. By zyc dla Ciebie i dla Ciebie umrzec... Nig­dy nie ocze­kiwa­lam nic w zamian.. Procz uczu­cia tak sil­ne­go jak moje I twych ra­mion.. najbezpieczniejszch.. Ale kiedy od­da­lam Ci swo­je ser­ce , ca­la siebie... Doszczetnie,. Ty wiesz, ze zaw­sze bede..... I bede.. Ty wiesz...Zno­wu wszys­tko się zaczy­na .. Myślę Kocham ... Two­ja Wi­na .. Ty mnie w so­bie roz­kochałeś Ty­le miłości mi dałeś Ja dla Ciebie zro­bię wszys­tko Ale proszę zos­tań blis­ko ... Po­wie­dzieć Ci Kocham ..To za mało .. Chcę budzić się przy To­bie co ra­no .. Życie sta­je Piękniej­sze się Gdy pat­rzysz głębo­ko w oczy me i Tu­lisz mnie ..jak nig­dy nikt Na zaw­sze chcę z Tobą być .! Po­kochałem Cię tak szczerze, Ja Cię nig­dy nie uderzę! Jakże ja mógłbym Joasiu, kiedy ser­ce me jest twoje. Ja nie mogę żyć bez Ciebie, cze­mu więc mnie zostawiłaś? Nie chcę wie­rzyć, że nie jesteś, nie chcę myśleć, że tyl­ko byłaś... * KOCHAM CIE * A Ty po pros­tu od­szedłeś. Nie zas­ta­nawiasz się już co u mnie, jak so­bie radze, jak żyje bez Ciebie. Może nie wiesz ile dla mnie znaczysz, a może nic Cie to nie ob­chodzi. Ale po­winieneś wie­dzieć jaką dziurę zro­biłeś u moim ser­cu. Tyl­ko nie pot­ra­fię szczerze z Tobą po­roz­ma­wiać. Bo prze­cież już nie rozmawiamy.'' Na zaw­sze tyl­ko Ty '' ... Tak na­pi­sała mi. Ja od­pi­sałem jej ... '' Tak bar­dzo Kocham Cię ''. Bez Ciebie nie chcę żyć. Już wolę um­rzeć ja. Już zaw­sze twój chcę być. Niech nasza miłość trwa na wieki al­bo dłużej. Prze­syłam Ci tą różę pełną miłości krwi. Niech zaw­sze Ci się śni. W ra­ju spot­ka­my się. Tu często jest zbyt źle. Przy­sięga nasza brzmi : * Już Zaw­sze Tyl­ko My *  * J.M & M.G. 4 EVER LOVE.* Ja... Jes­tem jedną z tych, które przy­wiązują się do jed­ne­go miłego słowa. Ta, która zaw­sze wszys­tko wyol­brzy­mia. Za­leży mi na in­nych o wiele bar­dziej, niż ja kiedy­kol­wiek znaczyłam dla nich. Ro­bię so­bie nadzieję, a po­tem płaczę. Sta­ram się tyl­ko, żeby nikt nie zauważył te­go, że jes­tem smut­na. Często się śmieję bo kocham to. Ta­ka już jes­tem. Cho­ler­nie wrażli­wa i wesoła...