Ukocha­na osoba...? Kto to taki? Czy ma pra­wo na­mi sterowac? Mówić nam co ma­my ro­bić, gdzie iść z kim się spotykać? To chy­ba nie o to chodzi. A raczej napewno. Ta­ka oso­ba po­win­na wspierać, pomagać... A nie na­mi rządzić... Roz­ka­zywać - psu Ste­rować - okrętem na morzu Dyk­ta­rure wpro­wadzać - w pra­cy swoim podwładnymi Ukocha­na osoba..? Kto to taki? 


ukocha­na-osoba-kto-to taki-czy- pra­wo-na­mi-sterowac-mówić-nam-co ­my-ro­bić-gdzie-iść-z kim ę-spotykać-to-chy­ba
nieżywyukocha­naosobaktoto takiczyma pra­wona­misterowacmówićnamco ma­myro­bićgdzieiśćz kim sięspotykaćtochy­banie o to chodziraczejnapewnota­kaoso­bapo­win­nawspieraćpomagaćnie na­mirządzićroz­ka­zywać psuste­rować okrętemna morzudyk­ta­rurewpro­wadzać w pra­cyswoimpodwładnymiosobato taki ukocha­na osobakto to takiczy ma pra­woma pra­wo na­mina­mi sterowacmówić namnam co ma­myco ma­my ro­bićgdzie iśćiść z kim sięz kim się spotykaćchy­ba nie o to chodziraczej napewnota­ka oso­baoso­ba po­win­napo­win­na wspieraćnie na­mi rządzićrządzić roz­ka­zywać psu ste­rować okrętem na morzuna morzu dyk­ta­ruredyk­ta­rure wpro­wadzać w pra­cy swoimswoim podwładnymipodwładnymi ukocha­naczy ma pra­wo na­mima pra­wo na­mi sterowacmówić nam co ma­mynam co ma­my ro­bićgdzie iść z kim sięiść z kim się spotykaća raczej napewnota­ka oso­ba po­win­naoso­ba po­win­na wspieraćpomagać a nie na­mia nie na­mi rządzićnie na­mi rządzić roz­ka­zywać okrętem na morzu dyk­ta­rurena morzu dyk­ta­rure wpro­wadzać w pra­cy swoim podwładnymiswoim podwładnymi ukocha­na

W uli­cach ludzkiej duszy is­tnieją śle­pe zaułki, w które nig­dy nie po­win­na zapędzać nas żad­na ukocha­na osoba.. -Riot
w uli­cach-ludzkiej-duszy-is­tnieją-ś­pe-zaułki-w które-nig­dy-nie po­win­na-zapędzać-nas-żad­na-ukocha­na-osoba