Uległość stwarza przy­jaciół, mówienie praw­dy nienawiść.


uległość-stwarza-przy­jaciół-mówienie-praw­dy-nienawiść
terencjuszuległośćstwarzaprzy­jaciółmówieniepraw­dynienawiśćuległość stwarzastwarza przy­jaciółmówienie praw­dypraw­dy nienawiśćuległość stwarza przy­jaciółmówienie praw­dy nienawiść

Częściej w życiu można zna­leźć praw­dziwą biedę wśród przy­jaciół, niż praw­dzi­wego przy­jaciela w biedzie.Pod­czas, kiedy kłam­stwo to mówienie pięknych słów - mówienie praw­dy jest wy­powiada­niem piękna.Uległość rodzi przyjaciół, prawda - nienawiść.Praw­dzi­wych przy­jaciół poz­na­jemy w biedzie.Przy­jaciół i niep­rzy­jaciół trze­ba sądzić jed­na­kową miarą.Strzeż mnie, Boże, od przy­jaciół, a od niep­rzy­jaciół ob­ro­nię się sam.