Umiejętność życia polega w 90% na zdolności życia w zgodzie z ludźmi, których nie możemy znieść.


umiejętność-życia-polega-w-90%-na-zdolnoś-życia-w-zgodzie-z-ludźmi-których-nie-możemy-znieść
samuel goldwynumiejętnośćżyciapolega90nazdolnościzgodzieludźmiktórychniemożemyznieśćumiejętność życiażycia polegapolega w90% nana zdolnościzdolności życiażycia ww zgodziezgodzie zz ludźmiktórych nienie możemymożemy znieśćumiejętność życia polegażycia polega wpolega w 90%w 90% na90% na zdolnościna zdolności życiazdolności życia wżycia w zgodziew zgodzie zzgodzie z ludźmiktórych nie możemynie możemy znieśćumiejętność życia polega wżycia polega w 90%polega w 90% naw 90% na zdolności90% na zdolności życiana zdolności życia wzdolności życia w zgodzieżycia w zgodzie zw zgodzie z ludźmiktórych nie możemy znieśćumiejętność życia polega w 90%życia polega w 90% napolega w 90% na zdolnościw 90% na zdolności życia90% na zdolności życia wna zdolności życia w zgodziezdolności życia w zgodzie zżycia w zgodzie z ludźmi

Umiejętność życia w 90% po­lega na zdol­ności życia w zgodzie z ludźmi, których nie możemy znieść.mówienie do siebie sa­mej jest uważane za ob­jaw szaleństwa, tym­cza­sem umiejętność słucha­nia włas­nych słów sta­nowi wyz­nacznik życia w zgodzie z sa­mym sobą.Nie możemy z naszego życia wyrwać ani jednej strony, ale książkę wrzucić w ogień możemy.Za­nim będę mógł żyć w zgodzie z in­ny­mi ludźmi, prze­de wszys­tkim muszę żyć w zgodzie z sa­mym sobą. Je­dyną rzeczą, która nie pod­le­ga przegłoso­waniu przez większość, jest ludzkie sumienie.Gdy odpędzimy Innego, poprzez słuchania swojego serca, stajemy się ludźmi, których zachwyca tajemnica życia, którzy dostrzegają cuda i czerpią radość z tego co robią.Smak życia to właśnie umiejętność przeżywania.