Umiejętność życia w 90% po­lega na zdol­ności życia w zgodzie z ludźmi, których nie możemy znieść.


umiejętność-życia-w 90%-po­lega-na zdol­noś-życia-w zgodzie-z ludźmi-których-nie możemy-znieść
samuel goldwynumiejętnośćżyciaw 90po­legana zdol­nościw zgodziez ludźmiktórychnie możemyznieśćumiejętność życiażycia w 90%w 90% po­legapo­lega na zdol­nościna zdol­ności życiażycia w zgodziew zgodzie z ludźmiktórych nie możemynie możemy znieśćumiejętność życia w 90%życia w 90% po­legaw 90% po­lega na zdol­nościpo­lega na zdol­ności życiana zdol­ności życia w zgodzieżycia w zgodzie z ludźmiktórych nie możemy znieśćumiejętność życia w 90% po­legażycia w 90% po­lega na zdol­nościw 90% po­lega na zdol­ności życiapo­lega na zdol­ności życia w zgodziena zdol­ności życia w zgodzie z ludźmiumiejętność życia w 90% po­lega na zdol­nościżycia w 90% po­lega na zdol­ności życiaw 90% po­lega na zdol­ności życia w zgodziepo­lega na zdol­ności życia w zgodzie z ludźmi

Umiejętność życia polega w 90% na zdolności życia w zgodzie z ludźmi, których nie możemy znieść.mówienie do siebie sa­mej jest uważane za ob­jaw szaleństwa, tym­cza­sem umiejętność słucha­nia włas­nych słów sta­nowi wyz­nacznik życia w zgodzie z sa­mym sobą.Roz­mo­wa z Bo­giem to bar­dziej roz­mo­wa ze sa­mym sobą, poukłada­nie so­bie różnych rzeczy, gdy cza­sy są ciężkie i nie ma roz­wiąza­nia A czy B.To rachu­nek su­mienia, rachu­nek zdol­ności do życia, a także rachu­nek miłości do ludzi, na których ci zależy.Nie możemy z naszego życia wyrwać ani jednej strony, ale książkę wrzucić w ogień możemy.Za­nim będę mógł żyć w zgodzie z in­ny­mi ludźmi, prze­de wszys­tkim muszę żyć w zgodzie z sa­mym sobą. Je­dyną rzeczą, która nie pod­le­ga przegłoso­waniu przez większość, jest ludzkie sumienie.Gdy odpędzimy Innego, poprzez słuchania swojego serca, stajemy się ludźmi, których zachwyca tajemnica życia, którzy dostrzegają cuda i czerpią radość z tego co robią.