Umiejętność zdys­cypli­nowa­nia się, by zre­zyg­no­wać z na­tychmias­to­wej sa­tys­fak­cji w za­mian za większą nag­rodę w dłuższej per­spek­ty­wie jest nieo­dzow­nym wa­run­kiem sukcesu.


umiejętność-zdys­cypli­nowa­nia-ę-by zre­zyg­no­wać-z na­tychmias­to­wej-­tys­fak­cji-w za­mian-za większą-nag­rodę
brian tracyumiejętnośćzdys­cypli­nowa­niasięby zre­zyg­no­waćz na­tychmias­to­wejsa­tys­fak­cjiw za­mianza większąnag­rodęw dłuższejper­spek­ty­wiejest nieo­dzow­nymwa­run­kiemsukcesuumiejętność zdys­cypli­nowa­niazdys­cypli­nowa­nia sięby zre­zyg­no­wać z na­tychmias­to­wejz na­tychmias­to­wej sa­tys­fak­cjisa­tys­fak­cji w za­mianw za­mian za większąza większą nag­rodęnag­rodę w dłuższejw dłuższej per­spek­ty­wieper­spek­ty­wie jest nieo­dzow­nymjest nieo­dzow­nym wa­run­kiemwa­run­kiem sukcesuumiejętność zdys­cypli­nowa­nia sięby zre­zyg­no­wać z na­tychmias­to­wej sa­tys­fak­cjiz na­tychmias­to­wej sa­tys­fak­cji w za­miansa­tys­fak­cji w za­mian za większąw za­mian za większą nag­rodęza większą nag­rodę w dłuższejnag­rodę w dłuższej per­spek­ty­wiew dłuższej per­spek­ty­wie jest nieo­dzow­nymper­spek­ty­wie jest nieo­dzow­nym wa­run­kiemjest nieo­dzow­nym wa­run­kiem sukcesu

Naj­większa sa­tys­fak­cja w życiu to świado­mość, że się ni­kogo nie skrzywdziło. -Antyfanes
naj­większa-­tys­fak­cja-w życiu-to świado­mość-że ę-­kogo-nie skrzywdziło
Im trud­niej­szą drogę przej­dziesz, tym większą sa­tys­fak­cję masz na jej końcu. -Bruno
im trud­niej­szą-drogę-przej­dziesz-tym-większą-­tys­fak­cję-masz-na jej-końcu
Le­piej zre­zyg­no­wać z dziesięciu cudzych myśli, by mieć jedną własną. -Ludwik Hirszfeld
le­piej-zre­zyg­no­wać-z dziesięciu-cudzych-myśli-by mieć-jedną-własną