Umiera się w byle jakim miejscu życia. I dzieje człowieka zawarte między urodzeniem jego a śmiercią wyglądają niekiedy jak nonsens. Któż bowiem jest w możności o każdej chwili przemijającej pamiętać, by mogła ona być na wszelki wypadek jego gestem ostatnim? Śmierć nieraz chwyta człowieka in flagranti, zanim zdążył przedsięwziąć jakiekolwiek środki ostrożności. Najbardziej logiczny plan [...]


umiera-ę-w-byle-jakim-miejscu-życia-i-dzieje-człowieka-zawarte-między-urodzeniem-jego-a-śmiercią-wyglądają-niekiedy-jak-nonsens-któż
zofia nałkowskaumierasiębylejakimmiejscużyciadziejeczłowiekazawartemiędzyurodzeniemjegośmierciąwyglądająniekiedyjaknonsensktóżbowiemjestmożnościkażdejchwiliprzemijającejpamiętaćbymogłaonabyćnawszelkiwypadekgestemostatnimŚmierćnierazchwytainflagrantizanimzdążyłprzedsięwziąćjakiekolwiekśrodkiostrożnościnajbardziejlogicznyplanumiera sięw bylebyle jakimjakim miejscumiejscu życiai dziejedzieje człowiekaczłowieka zawartezawarte międzymiędzy urodzeniemurodzeniem jegośmiercią wyglądająwyglądają niekiedyniekiedy jakjak nonsensktóż bowiembowiem jestjest ww możnościmożności oo każdejkażdej chwilichwili przemijającejprzemijającej pamiętaćby mogłamogła onaona byćbyć nana wszelkiwszelki wypadekwypadek jegojego gestemgestem ostatnimŚmierć nieraznieraz chwytachwyta człowiekaczłowieka inin flagrantizanim zdążyłzdążył przedsięwziąćprzedsięwziąć jakiekolwiekjakiekolwiek środkiśrodki ostrożnościnajbardziej logicznylogiczny planplan []umiera się wsię w bylew byle jakimbyle jakim miejscujakim miejscu życiai dzieje człowiekadzieje człowieka zawarteczłowieka zawarte międzyzawarte między urodzeniemmiędzy urodzeniem jegojego a śmierciąa śmiercią wyglądająśmiercią wyglądają niekiedywyglądają niekiedy jakniekiedy jak nonsensktóż bowiem jestbowiem jest wjest w możnościw możności omożności o każdejo każdej chwilikażdej chwili przemijającejchwili przemijającej pamiętaćby mogła onamogła ona byćona być nabyć na wszelkina wszelki wypadekwszelki wypadek jegowypadek jego gestemjego gestem ostatnimŚmierć nieraz chwytanieraz chwyta człowiekachwyta człowieka inczłowieka in flagrantizanim zdążył przedsięwziąćzdążył przedsięwziąć jakiekolwiekprzedsięwziąć jakiekolwiek środkijakiekolwiek środki ostrożnościnajbardziej logiczny planlogiczny plan []

Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar, jakim dla człowieka jest drugi człowiek. -Jan Paweł II
trzeba-pamięć-o-nieustannej-wdzięcznoś-za-ten-dar-jakim-dla-człowieka-jest-drugi-człowiek
Twórczy mechanizm filmowych obrazów najbardziej spośród wszystkich sztuk wyrażania człowieka przypomina pracę jego umysłu podczas snu. Film wydaje się być nieświadomą imitacją marzenia sennego. -Luis Bunuel
twórczy-mechanizm-filmowych-obrazów-najbardziej-spośród-wszystkich-sztuk-wyrażania-człowieka-przypomina-pracę-jego-umysłu-podczas-snu-film
Miłość jest siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność. -Jan Paweł II
miłość-jest-łą-która-nie-narzuca-ę-człowiekowi-od-zewnątrz-lecz-rodzi-ę-w-jego-wnętrzu-w-jego-sercu-jako-jego-najbardziej-wewnętrzna
Mądrość człowieka rozpoznaje się lepiej po jego pytaniach, niż po jego odpowiedziach. -Antoine de Levis
mądrość-człowieka-rozpoznaje-ę-lepiej-po-jego-pytaniach-ż-po-jego-odpowiedziach