umieram zbyt powoli po­mimo mo­jej szcze­rej woli powoli powoli wbrew mej woli po­woli umieram 


umieram-zbyt-powoli-po­mimo-mo­jej-szcze­rej-woli-powoli-powoli-wbrew-mej-woli-po­woli-umieram 
dooorotisumieramzbytpowolipo­mimomo­jejszcze­rejwoliwbrewmejpo­woliumieram umieram zbytzbyt powolipowoli po­mimopo­mimo mo­jejmo­jej szcze­rejszcze­rej woliwoli powolipowoli powolipowoli wbrewwbrew mejmej woliwoli po­wolipo­woli umieram umieram zbyt powolizbyt powoli po­mimopowoli po­mimo mo­jejpo­mimo mo­jej szcze­rejmo­jej szcze­rej woliszcze­rej woli powoliwoli powoli powolipowoli powoli wbrewpowoli wbrew mejwbrew mej wolimej woli po­woliwoli po­woli umieram umieram zbyt powoli po­mimozbyt powoli po­mimo mo­jejpowoli po­mimo mo­jej szcze­rejpo­mimo mo­jej szcze­rej wolimo­jej szcze­rej woli powoliszcze­rej woli powoli powoliwoli powoli powoli wbrewpowoli powoli wbrew mejpowoli wbrew mej woliwbrew mej woli po­wolimej woli po­woli umieram umieram zbyt powoli po­mimo mo­jejzbyt powoli po­mimo mo­jej szcze­rejpowoli po­mimo mo­jej szcze­rej wolipo­mimo mo­jej szcze­rej woli powolimo­jej szcze­rej woli powoli powoliszcze­rej woli powoli powoli wbrewwoli powoli powoli wbrew mejpowoli powoli wbrew mej wolipowoli wbrew mej woli po­woliwbrew mej woli po­woli umieram 

Nie wiem, czy mam jeszcze jakąkol­wiek nadzieję. Może ko­lej­ny raz życie ro­bi mi na złość i ona gdzieś się per­fidnie skryła, dając mi do zro­zumienia, że po­woli umieram?  -szantiil
nie-wiem-czy-mam-jeszcze-jakąkol­wiek-nadzieję-może ko­lej­ny-raz-życie-ro­bi-mi na złość-i ona-gdzieś ę-per­fidnie-skryła-dając
Uczę się ciebie, człowieku. Powoli się uczę, powoli. Od tego uczenia trudnego raduje się serce i boli. -Jerzy Liebert
uczę-ę-ciebie-człowieku-powoli-ę-uczę-powoli-od-tego-uczenia-trudnego-raduje-ę-serce-i-boli
Punkt spotkania woli człowieka i woli Boga jest właśnie tym, co nazywamy materią. -Henri Bergson
punkt-spotkania-woli-człowieka-i-woli-boga-jest-właśnie-tym-co-nazywamy-materią