umilknę gdy o uczu­cia mnie zapytasz umilknę gdy słuchać będziesz chciał i  się zachwycać umilknę gdy wy­dam się so­bie zbyt śmiała umilknę bo jes­tem dla świata ta­ka mała Ty złap mnie gdy w mil­cze­niu będę spadać Ty ochroń gdy w mil­cze­niu będę się rozpadać Ty przyjdź tu gdy sa­mot­ne łzy w mil­cze­niu spłyną Ty bądź bo bez ciebie jes­tem tyl­ko zwykłą dziewczyną 


umilknę-gdy-o uczu­cia-mnie-zapytasz-umilknę-gdy-słuchać-będziesz-chciał-i -ę-zachwycać-umilknę-gdy-wy­dam ę-so­bie-zbyt-śmiała
rudaduszaumilknęgdyo uczu­ciamniezapytaszsłuchaćbędzieszchciałsięzachwycaćwy­dam sięso­biezbytśmiałabojes­temdlaświatata­kamałatyzłapw mil­cze­niubędęspadaćochrońbędę sięrozpadaćprzyjdźsa­mot­nełzyspłynąbądźbezciebietyl­kozwykłądziewczyną umilknę gdygdy o uczu­ciao uczu­cia mniemnie zapytaszzapytasz umilknęumilknę gdygdy słuchaćsłuchać będzieszbędziesz chciałchciał i się zachwycaćzachwycać umilknęumilknę gdygdy wy­dam sięwy­dam się so­bieso­bie zbytzbyt śmiałaśmiała umilknęumilknę bobo jes­temjes­tem dladla świataświata ta­kata­ka małamała tyty złapzłap mniemnie gdygdy w mil­cze­niuw mil­cze­niu będębędę spadaćspadać tyty ochrońochroń gdygdy w mil­cze­niuw mil­cze­niu będę siębędę się rozpadaćrozpadać tyty przyjdźprzyjdź tutu gdygdy sa­mot­nesa­mot­ne łzyłzy w mil­cze­niuw mil­cze­niu spłynąspłyną tyty bądźbądź bobo bezbez ciebieciebie jes­temjes­tem tyl­kotyl­ko zwykłązwykłą dziewczyną umilknę gdy o uczu­ciagdy o uczu­cia mnieo uczu­cia mnie zapytaszmnie zapytasz umilknęzapytasz umilknę gdyumilknę gdy słuchaćgdy słuchać będzieszsłuchać będziesz chciałbędziesz chciał i chciał i  sięi  się zachwycaćsię zachwycać umilknęzachwycać umilknę gdyumilknę gdy wy­dam sięgdy wy­dam się so­biewy­dam się so­bie zbytso­bie zbyt śmiałazbyt śmiała umilknęśmiała umilknę boumilknę bo jes­tembo jes­tem dlajes­tem dla światadla świata ta­kaświata ta­ka małata­ka mała tymała ty złapty złap mniezłap mnie gdymnie gdy w mil­cze­niugdy w mil­cze­niu będęw mil­cze­niu będę spadaćbędę spadać tyspadać ty ochrońty ochroń gdyochroń gdy w mil­cze­niugdy w mil­cze­niu będę sięw mil­cze­niu będę się rozpadaćbędę się rozpadać tyrozpadać ty przyjdźty przyjdź tuprzyjdź tu gdytu gdy sa­mot­negdy sa­mot­ne łzysa­mot­ne łzy w mil­cze­niułzy w mil­cze­niu spłynąw mil­cze­niu spłyną tyspłyną ty bądźty bądź bobądź bo bezbo bez ciebiebez ciebie jes­temciebie jes­tem tyl­kojes­tem tyl­ko zwykłątyl­ko zwykłą dziewczyną 

mil­cze­nie-jest złotem-tyl­ko-wte­dy-gdy-jest mil­cze­niem-pomiędzy-mil­cze­nie-wo­bec-sta­ ę-kruszcem-przeklętym