Umrę ci kiedyś. Oczy mi zamkniesz. I wte­dy — swoje Smut­ne, zdziwione, Bar­dzo otworzysz.


umrę- kiedyś-oczy-mi zamkniesz-i-wte­dy- swoje-smut­ne-zdziwione-bar­dzo-otworzysz
julian tuwimumręci kiedyśoczymi zamknieszwte­dy— swojesmut­nezdziwionebar­dzootworzyszumrę ci kiedyśoczy mi zamknieszi wte­dywte­dy — swoje— swoje smut­nebar­dzo otworzyszi wte­dy — swojewte­dy — swoje smut­nei wte­dy — swoje smut­ne

Gdy otworzysz oczy wydaje ci się już, że widzisz.po­wiedz mi co ta­kiego w To­bie jest, że choć tak bar­dzo chciałabym Cię nie na­widzić, to za każdym ra­zem gdy spoj­rzę w Two­je oczy, przy­pomi­nam so­bie jed­nak jak bar­dzo cię kocham..bar­dzo smut­ny sen we mnie wsiąka tu­li się jes­tem do­mem łez Kocham życie, przy­jacielu, i na­wet wte­dy, kiedy zra­niło mnie tak bar­dzo, że przez krótką chwilę zap­ragnęłam um­rzeć, na­wet wte­dy nie po­pełniłam zdrady.Bar­dzo cicho prze­mawia Bóg w naszej pier­si, bar­dzo cicho, bar­dzo wy­raźnie wska­zuje, cze­go trze­ba szu­kać, a cze­go unikać.Człowiek może był kiedyś dob­ry, ale z pew­nością było to bar­dzo dawno.