Umysł jest swoim włas­nym pa­nem i sam pot­ra­fi niebem uczy­nić piekło i piekłem niebo.


umysł-jest swoim-włas­nym-pa­nem-i sam-pot­ra­fi-niebem-uczy­ć-piekło-i piekłem-niebo
john miltonumysłjest swoimwłas­nympa­nemi sampot­ra­finiebemuczy­nićpiekłoi piekłemnieboumysł jest swoimjest swoim włas­nymwłas­nym pa­nempa­nem i sami sam pot­ra­fipot­ra­fi niebemniebem uczy­nićuczy­nić piekłopiekło i piekłemi piekłem nieboumysł jest swoim włas­nymjest swoim włas­nym pa­nemwłas­nym pa­nem i sampa­nem i sam pot­ra­fii sam pot­ra­fi niebempot­ra­fi niebem uczy­nićniebem uczy­nić piekłouczy­nić piekło i piekłempiekło i piekłem nieboumysł jest swoim włas­nym pa­nemjest swoim włas­nym pa­nem i samwłas­nym pa­nem i sam pot­ra­fipa­nem i sam pot­ra­fi niebemi sam pot­ra­fi niebem uczy­nićpot­ra­fi niebem uczy­nić piekłoniebem uczy­nić piekło i piekłemuczy­nić piekło i piekłem nieboumysł jest swoim włas­nym pa­nem i samjest swoim włas­nym pa­nem i sam pot­ra­fiwłas­nym pa­nem i sam pot­ra­fi niebempa­nem i sam pot­ra­fi niebem uczy­nići sam pot­ra­fi niebem uczy­nić piekłopot­ra­fi niebem uczy­nić piekło i piekłemniebem uczy­nić piekło i piekłem niebo

Ser­ce jest słabe i zmien­ne, łak­nie tyl­ko miłości i nie ma nic gor­sze­go, niż uczy­nić je włas­nym mistrzem. -Cornelia Funke
ser­-jest słabe-i zmien­ne-łak­nie-tyl­ko-miłoś-i nie  nic-gor­sze­go-ż-uczy­ć- włas­nym-mistrzem
To co wy­daje nam się być piekłem na ziemi dziś, jut­ro może być dla nas niebem. -Nadzieja21
to co wy­daje-nam ę-być-piekłem-na ziemi-dziś-jut­ro-może-być-dla-nas-niebem
Któż nie czu­je się niekiedy przyg­nieciony ciężarem włas­ne­go skażenia, niez­dolny uczy­nić nic wiel­kiego, szlachet­ne­go, sprawiedliwego?  -Francois Rene de Chateaubriand
któż-nie czu­ ę-niekiedy-przyg­nieciony-ężarem-włas­ne­go-skażenia-niez­dolny-uczy­ć-nic-wiel­kiego-szlachet­ne­go-sprawiedliwego 
Mężczyźni różnią się co naj­wyżej ja­ko niebo i ziemia, ko­biety wszak jak niebo i piekło są różne. -Alfred Tennyson
mężczyź-różą ę-co naj­wyżej-ja­ko-niebo-i ziemia-ko­biety-wszak-jak niebo-i piekło-są różne