Uni­wer­sy­tety są skar­bni­cami wie­dzy: stu­den­ci przychodzą ze szkół prze­kona­ni, że wiedzą już pra­wie wszys­tko; po la­tach od­chodzą pew­ni, że nie wiedzą prak­tycznie nicze­go. Gdzie się podziewa ta wie­dza? Zos­ta­je na uni­wer­sy­tecie, gdzie jest sta­ran­nie suszo­na i składa­na w magazynach.


uni­wer­sy­tety-są skar­bni­cami-wie­dzy-stu­den­-przychodzą-ze szkół-prze­kona­-że wiedzą-już-pra­wie-wszys­tko-po ­tach
terry pratchettuni­wer­sy­tetysą skar­bni­camiwie­dzystu­den­ciprzychodząze szkółprze­kona­niże wiedząjużpra­wiewszys­tkopo la­tachod­chodząpew­niże nie wiedząprak­tycznienicze­gogdzie siępodziewata wie­dzazos­ta­jena uni­wer­sy­teciegdziejest sta­ran­niesuszo­nai składa­naw magazynachuni­wer­sy­tety są skar­bni­camisą skar­bni­cami wie­dzystu­den­ci przychodząprzychodzą ze szkółze szkół prze­kona­niże wiedzą jużjuż pra­wiepra­wie wszys­tkopo la­tach od­chodząod­chodzą pew­niże nie wiedzą prak­tycznieprak­tycznie nicze­gogdzie się podziewapodziewa ta wie­dzazos­ta­je na uni­wer­sy­teciegdzie jest sta­ran­niejest sta­ran­nie suszo­nasuszo­na i składa­nai składa­na w magazynachuni­wer­sy­tety są skar­bni­cami wie­dzystu­den­ci przychodzą ze szkółprzychodzą ze szkół prze­kona­niże wiedzą już pra­wiejuż pra­wie wszys­tkopo la­tach od­chodzą pew­niże nie wiedzą prak­tycznie nicze­gogdzie się podziewa ta wie­dzagdzie jest sta­ran­nie suszo­najest sta­ran­nie suszo­na i składa­nasuszo­na i składa­na w magazynach

Pew­nym swo­jej wie­dzy jest się tyl­ko wte­dy, kiedy się wie mało; ra­zem z wiedzą rosną wątpliwości.Nikt za Ciebie nie um­rze, nikt lodów nie przełamie Uni­wer­salność prze­de wszys­tkim, nie zat­war­działość jak kamień Śmiałość, od­wa­ga, chęć mówić nad wy­raz mądrze Traf­ne puen­ty, ri­pos­ty i naj­ważniej­szy kontekst Słowa jak strzały śmier­cionośne, celne Nie ob­ro­nisz się przed ni­mi w żad­nym hełmie To jak ko­pyt tętent, po­zos­ta­je w twej pamięci Jak piękna, na­ga ona swą urodą nęci Cha­ryz­ma pod­stawą posłuchu, nie wie­rzysz? Popatrz Kiedy mówi je­den, reszta tra­ci z światem kontakt.Szpi­tale, więzienia i bur­de­le - oto praw­dzi­we uni­wer­sy­tety życia. Mam dyp­lo­my wielu ta­kich uczel­ni. Mówcie mi Boimy się zra­nienia Uni­kamy bliskości Uni­kamy zbliżenia Chać da­je ty­le pokrzepienia Ty­le ra­dości Chęci is­tnienia Ba­gaż doświad­czeń Jak ku­la u no­gi Pa­mięć jak zmora Nie chce poz­wo­lić By go­nić się nago Nie bojąc się wsty­du Ta we­getac­ja z da­leka Od Siebie Za­kupy, praca Jedze­nie, spanie To już nie jest Wza­jem­ne od­dycha­nie A gdzie marze­nia Gdzie pla­ny Wza­jem­ne zwie­dza­nie Poz­na­wanie, zaufa­nie Proszę zaufaj znów.Bab­cia Wea­ther­wax nig­dy się nie gu­biła. Zaw­sze dos­ko­nale wie­działa, gdzie się znaj­du­je, cza­sem tyl­ko nie była pew­na, gdzie jest wszys­tko inne.Skąd oni to wszys­tko wiedzą? - ok. 5 mln Po­laków nie wie, że cho­ruje na migrenę. - po­nad 20 mln Po­laków nie wie, że jest w za­sięgu In­terne­tu LTE. - 96% den­tystów w Pol­sce po­leciłoby pastę blend-a-med cli­nic Li­ne. - Ot­ri­vin działa 6 ra­zy szybciej. (żródło TV)