Unia Euro­pej­ska jest ska­zana na niepo­wodze­nie, gdyż jest czymś sza­lonym, uto­pij­nym pro­jek­tem, pom­ni­kiem pychy le­wico­wych intelektualistów.


unia-euro­pej­ska-jest ska­zana-na niepo­wodze­nie-gdyż-jest czymś-sza­lonym-uto­pij­nym-pro­jek­tem-pom­­kiem-pychy-­wico­wych
margaret thatcheruniaeuro­pej­skajest ska­zanana niepo­wodze­niegdyżjest czymśsza­lonymuto­pij­nympro­jek­tempom­ni­kiempychyle­wico­wychintelektualistówunia euro­pej­skaeuro­pej­ska jest ska­zanajest ska­zana na niepo­wodze­niegdyż jest czymśjest czymś sza­lonymuto­pij­nym pro­jek­tempom­ni­kiem pychypychy le­wico­wychle­wico­wych intelektualistówunia euro­pej­ska jest ska­zanaeuro­pej­ska jest ska­zana na niepo­wodze­niegdyż jest czymś sza­lonympom­ni­kiem pychy le­wico­wychpychy le­wico­wych intelektualistów

Ależ ja jes­tem za wejściem do stre­fy wol­ne­go han­dlu! Tyl­ko że Unia Euro­pej­ska nie jest taką strefą, a strefą sza­lejącej biurok­racji, która ste­ruje każdym hek­to­lit­rem wi­na i każdą toną wołowiny.FYR­FLE­RYK FORMACYJNY W Pol­sce trzy ki­lo­met­ry za Gołda­pią Sta­re pan­ny ile chcesz po przy­rodze­niu dra­pią Euro­pej­ska Unia już pod­niosła lar­mo Bo wbrew dy­rek­ty­wom - za dar­mo Cud trwa pod­ra­pa­ni tracą bez­dech i nie chra­pią Być za­kocha­nym to być sza­lonym przy zdro­wych zmysłach.Jeszcze jed­na ludzka is­to­ta, tracąc Anioła Stróża, zos­tała ska­zana na kap­ry­sy losu.Przez­nacze­nie jest pojęciem prze­rażającym. Nie chcę być ska­zana przez los, chcę wybierać.Czas płynął włas­nym tem­pem, nies­tały jak pe­dal­ska ciota.