Unia Euro­pej­ska jest ska­zana na niepo­wodze­nie, gdyż jest czymś sza­lonym, uto­pij­nym pro­jek­tem, pom­ni­kiem pychy le­wico­wych intelektualistów.


unia-euro­pej­ska-jest ska­zana-na niepo­wodze­nie-gdyż-jest czymś-sza­lonym-uto­pij­nym-pro­jek­tem-pom­­kiem-pychy-­wico­wych
margaret thatcheruniaeuro­pej­skajest ska­zanana niepo­wodze­niegdyżjest czymśsza­lonymuto­pij­nympro­jek­tempom­ni­kiempychyle­wico­wychintelektualistówunia euro­pej­skaeuro­pej­ska jest ska­zanajest ska­zana na niepo­wodze­niegdyż jest czymśjest czymś sza­lonymuto­pij­nym pro­jek­tempom­ni­kiem pychypychy le­wico­wychle­wico­wych intelektualistówunia euro­pej­ska jest ska­zanaeuro­pej­ska jest ska­zana na niepo­wodze­niegdyż jest czymś sza­lonympom­ni­kiem pychy le­wico­wychpychy le­wico­wych intelektualistów

Być za­kocha­nym to być sza­lonym przy zdro­wych zmysłach. -Owidiusz
być-za­kocha­nym-to być-sza­lonym-przy-zdro­wych-zmysłach
Jeszcze jed­na ludzka is­to­ta, tracąc Anioła Stróża, zos­tała ska­zana na kap­ry­sy losu. -Nicholas Sparks
jeszcze-jed­na-ludzka-is­to­-tracąc-anioła-stróża-zos­ła-ska­zana-na kap­ry­sy-losu
Przez­nacze­nie jest pojęciem prze­rażającym. Nie chcę być ska­zana przez los, chcę wybierać. -Jeanette Winterson
przez­nacze­nie-jest pojęciem-prze­rażającym-nie chcę-być-ska­zana-przez-los-chcę-wybierać
Czas płynął włas­nym tem­pem, nies­tały jak pe­dal­ska ciota. -Glenn Cook
czas-płynął-włas­nym-tem­pem-nies­ły-jak pe­dal­ska-ciota