Up­ra­wianie non­sensu ni­weczy zdol­ność je­go rozumienia.


up­ra­wianie-non­sensu-­weczy-zdol­ność-­go-rozumienia
jerzy urbanup­ra­wianienon­sensuni­weczyzdol­nośćje­gorozumieniaup­ra­wianie non­sensunon­sensu ni­weczyni­weczy zdol­nośćzdol­ność je­goje­go rozumieniaup­ra­wianie non­sensu ni­weczynon­sensu ni­weczy zdol­nośćni­weczy zdol­ność je­gozdol­ność je­go rozumieniaup­ra­wianie non­sensu ni­weczy zdol­nośćnon­sensu ni­weczy zdol­ność je­goni­weczy zdol­ność je­go rozumieniaup­ra­wianie non­sensu ni­weczy zdol­ność je­gonon­sensu ni­weczy zdol­ność je­go rozumienia

O po­kucie mądrości: Cier­pienie jest karą za zdol­ność rozumienia.Prawda, że nie ma sensu żyć bez sensu, ale i bezsensem jest chcieć wcześniej śmierci, niż sprawdzenia sensu.Su­weren­ność – zdol­ność do sa­modziel­ne­go, nieza­leżne­go od in­nych pod­miotów, spra­wowa­nia władzy po­litycznej nad ok­reślo­nym te­ryto­rium, grupą osób lub sa­mym sobą.In­tegral­ność in­te­lek­tual­na to zdol­ność widze­nia świata ta­kim, ja­kim on jest, a nie ta­kim, ja­kim chce­cie, żeby był.Miłość to naj­praw­do­podob­niej naj­silniej­sze uczu­cie na ziemi. Naj­praw­do­podob­niej to również pa­radok­salnie naj­większa słabość ludzkości, która tworzy ośle­pienie, naiw­ność, uf­ność, zdol­ność do przebaczenia.Zdol­ność doz­na­wania przy­jem­ności jest do­wodem siły.