Up­rzedze­nia są trwałe jak pla­my at­ra­men­tu i trud­no je usunąć.


up­rzedze­nia-są trwałe-jak pla­my-at­ra­men­-i trud­no- usunąć
stefan garczyńskiup­rzedze­niasą trwałejak pla­myat­ra­men­tui trud­noje usunąćup­rzedze­nia są trwałesą trwałe jak pla­myjak pla­my at­ra­men­tuat­ra­men­tu i trud­noi trud­no je usunąćup­rzedze­nia są trwałe jak pla­mysą trwałe jak pla­my at­ra­men­tujak pla­my at­ra­men­tu i trud­noat­ra­men­tu i trud­no je usunąćup­rzedze­nia są trwałe jak pla­my at­ra­men­tusą trwałe jak pla­my at­ra­men­tu i trud­nojak pla­my at­ra­men­tu i trud­no je usunąćup­rzedze­nia są trwałe jak pla­my at­ra­men­tu i trud­nosą trwałe jak pla­my at­ra­men­tu i trud­no je usunąć

Bez umiejętności wyk­lucze­nia za­sady og­ra­niczo­nego zaufa­nia trud­no będzie autor­ce piszącej wy­rocznię swoim ofiarom samą siebie odnaleźć. z se­rii na pla­cu manewrowym  -natalia(__ups
bez-umiejętnoś-wyk­lucze­nia-za­sady-og­ra­niczo­nego-zaufa­nia-trud­no-będzie-autor­-piszącej-wy­rocznię-swoim-ofiarom-samą-siebie
Życie jest jak puzzle... A każdy ka­wałek to de­cyz­ja jaką podejmujemy. Często bar­dzo trud­no zna­leźć pa­sujące ele­men­ty, tak sa­mo trud­no jest podjąć dobrą decyzje. -stokrotka123
Życie-jest jak puzzle-a-każdy-ka­wałek-to de­cyz­ja-jaką-podejmujemy-często-bar­dzo-trud­no-zna­źć-pa­sują-ele­men­ty-tak-­mo